Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Nasze śmieci A A A RSS pdf drukuj

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Miechów

Od 1 stycznia 2016r. przez kolejne 3 lata odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Krakowie.

Tak jak dotychczas, przedsiębiorca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej, w tym również odpadów budowlano - remontowych (spełniających warunki opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku) oraz zielonych, (jeśli nie są kompostowane na nieruchomości). Odpady zmieszane odbierane będą z pojemników. Przedsiębiorca w ramach umowy ma udostępnić każdemu mieszkańcowi zamieszkującemu na nieruchomości (zgodnie ze złożoną deklaracją) pojemnik o obj. 30l.

W przypadku, gdy określona objętość pojemnika nie zaspokaja potrzeb danej nieruchomości, właściciel może zaopatrzyć się we własny pojemnik spełniający normę krajową PN-EN 840, bo tylko wtedy jest on przystosowany do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem tzw. chwytaków grzebieniowych, może być mechanicznie opróżniany. Odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą tak jak dotychczas w workach odpowiedniego koloru, zaś w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego z pojemników w obowiązującej w Gminie Miechów kolorystyce. Zachowana zostaje zasada, że za każdy wystawiony worek pełny, właściciel dostaje jeden worek pusty w tym samym kolorze.

W przypadku chwilowej, zwiększonej ilości odpadów segregowanych wytwarzanych na nieruchomości, gdy ilość worków jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki do segregacji w Biurze Obsługi Klienta MPGO sp. z o.o. przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie lub w ROŚiRW pok. 209 Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny    i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (pochodzące od rowerów, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych) oraz inne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane  tak jak dotychczas 2 razy do roku w tzw. zbiórkach „sprzed posesji”. Przeterminowane leki są i nadal będą zbierane w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Szpitalnej 3 i w wybranych aptekach tj.: Apteka Prywatna –Anna Gajos- Jaworska przy ul. Wesoła 4 oraz „Niezapominajka” przy ul. Piłsudskiego 1.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi nadal będzie funkcjonował Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP). Punkt mieści się przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony marketu INTER-MARCHE) i obsługiwany będzie w ramach umowy przez MPGO sp. z o.o. w Krakowie. W Punkcie tym przyjmowane są: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych (od rowerów, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych), odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów niewymagających pozwolenia, ani zgłoszenia na budowę (z wyjątkiem azbestu), odpady komunalne ulegające biodegradacji – zielone z ogrodów i parków (w tym z terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego).

Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych przyjmuje odpady dostarczane przez mieszkańców własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 oraz w soboty w godz. 7.00 do 12.00.

Należy pamiętać, że właściciel nieruchomości ( w rozumieniu ustawy o u.c.p.) jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wzór deklaracji jest do pobrania poniżej. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014r. zniosła natomiast obowiązek składania deklaracji przez właściciela nieruchomości w przypadku zmiany stawki opłaty.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016r. na terenie Gminy i Miasta Miechów zmienia się stawka w/w opłaty. Wysokość stawki wyniesie 6,50zł miesięcznie od jednej osoby w przypadku segregacji odpadów oraz 12,00zl miesięcznie od osoby, gdy odpady będą oddawane, jako zmieszane. O wysokości opłaty za rok 2016 właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną powiadomieni stosownym pismem z Referatu Podatków UGiM w Miechowie.

Osoby segregujące odpady płacą mniej. Segregacja jest korzystna także dla całego systemu. Gmina jest, bowiem zobowiązana do osiągniecia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia odpadów ”bio” trafiających na składowiska. Nie osiągniecie wymaganych poziomów skutkować może nałożeniem na Gminę kary pieniężnej, którą nakłada w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 Dla roku 2018 wartości te kształtują się następująco:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, – 30% ,

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne), – 50 %,

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 40%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PZOP);

3)    obsługi administracyjnej tego systemu;

4)    edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Do pobrania: