Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Lista zadań A A A RSS pdf drukuj

Do dnia 06.02.2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Miechów wpłynęło 14 propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa na rok 2017.

Formularze zgłoszeniowe zostały poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. W wyniku oceny formalnej zostały odrzucone dwa zadania tj „Oświetlenie kompleksu boisk przy SP Nr 1 w Miechowie” (brak formularza zgłoszeniowego i możliwość zidentyfikowania autora zadania) oraz „Rozbudowa (powiększenie) parkingu na Rynku” (brak autora i kosztorysu zadania).

Ocena merytoryczna miała za zadanie m.in. określić czy dane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy, wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2014-2020, czy jest możliwość realizacji zadania z technicznego punktu widzenia, a szacunkowe koszty proponowanego zadania mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację BO.

Na etapie oceny merytorycznej zostały odrzucone dwa zadania tj. „Żłobek Niepubliczny w Miechowie” (Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym remont pomieszczeń budynku będącego własnością prywatną nie należy do zadań własnych gminy) oraz „Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy LASEK” (Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na trudności w uzyskaniu prawa dysponowania nieruchomościami - działki prywatne, Skarbu Państwa - w dyspozycji Starostwa  Miechowskiego, Lasów Państwowych  oraz koszty zadania nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na realizację BO).

Autorzy zadań w wyznaczonych terminach dokonywali stosownych poprawek, uzupełnień lub też aktualizowali formularze zgłoszeniowe. Do głosowania dopuszczone zostały tylko te zadania, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały pozytywne opinie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

W dwóch zadaniach Zespół Koordynujący wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w formularzu zgłoszeniowym tj: w zadaniu pn „Historia miechowskiej sceny muzycznej - książka, płyta cd, płyta winylowa, koncert”- zmiana tytułu . W zadaniu pn „Darmowa opieka dla dzieci, odrabianie lekcji, warsztaty, psycholog logopeda- świetlica edukacyjna”- zmiana tytułu i zakresu.

Zadanie pod nazwą „Budowa placu zabawa oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej”  dopuszczono do głosowania pod warunkiem uzyskania przez Gminę Miechów prawa do dysponowania nieruchomością (własność Skarb Państwa).

W wyniku oceny merytorycznej opinie pozytywną otrzymało 10 zadań, tj.

 1. Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego
  w Miechowie
 2. Bo do kosza trzeba dwojga – kosz dla Gimnazjum / SP2 w Miechowie.
 3. Doposażenie boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie + festyn sportowy
 4. Historia miechowskiej sceny muzycznej – wydanie książki wraz z płytą cd i winylem, produkcja koncertów promujących wydawnictwo.
 5. Wychowanie patriotyczne i szkolenie z  zakresu obronności mieszkańców Gminy Miechów.
 6. Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego w Miechowie.
 7. Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.
 8. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce.
 9. Modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

     10. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej.

W dniu 01.03.2017r. Zespół Koordynujący podczas kolejnego spotkania szczegółowo przeanalizował ostateczne, poprawione i uzupełnione formularze zadań. Ustalił zasady oraz działanie związane z procesem głosowania, następnie zatwierdził listę zadań dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 07.03.2017r. do 31.03.2017r. elektronicznie na portalu www.wspoldecydujemy.pl lub papierowo. Urny do głosowania znajdować się będą w następujących obiektach:

1.Urząd Gminy i Miasta Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie Plac Tadeusza Kościuszki 7

3. CKiS budynek krytej pływalni ul. Marii Konopnickiej 4

Glosy można oddawać w godzinach otwarcia w/w obiektów.