Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów

piątek, 15 marca 2019

URZĄD GMINY I MIASTA W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEINFORMATYKA  W URZĘDZIE GMINY I MIASTA MIECHÓW

I. Wymagania niezbędne(formalne):

Wykształcenie:

a) średnie informatyczne ( technik informatyk) lub pokrewne

lub

b) wyższe na kierunku w zakresie: informatyka, teleinformatyka lub pokrewne

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenia zawodowe:

1)  doświadczenia zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności:

w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany

2.  Umiejętności zawodowe

1)  Znajomość przepisów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury technicznej,

2)znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarzadzanie dokumentacją, e- PUAP itd.),

3) posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery, doświadczenie
i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,

4) umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do pracy pod presją czasu, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się i chęć poznawania nowych technologii IT.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne

1) utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej Urzędu,

2) usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych,

3) konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,

4) nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Urzędzie,

5) wykonywanie i weryfikacji kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

6) zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,

7)  instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,

8) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu (w tym: rozwój systemu informatycznego, monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie, udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd, inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego, nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych)

9) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów i systemów komputerowych,

10) rejestrowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,

11) nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów,

12) administrowanie serwerami LINUX i WINDOWS,

13) Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych

2. Zadania pomocnicze

1) współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej

2) współudział z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zabezpieczeń informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym aktualizacji dokumentacji w tym zakresie

3) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych/zapytaniach  związanych z zagadnieniami informatycznymi.

3. Zadania okresowe

1) zapewnienie obsługi techniczno-informatycznej obrad Rady Miejskiej,

2) sporządzanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów

3) nadzór techniczny nad tworzeniem, udostępniania i ogłaszania aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem programu Edytor Aktów Prawnych XML

4) szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego sprzętu komputerowego instalowanego w ramach ich stanowisk pracy

5) przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości

IV. Warunki pracy:

a) budynek piętrowy – brak windy

b) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

c) czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo                    

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.                                                  

 V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie , dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

6)  oświadczenia kandydata:

 - o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie,

 - o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie 32-200 Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka” do dnia 20.03.2019r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww.wrotamalopolski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta  w Miechowie przy  ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

VI. Klauzula informacyjna:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Gmina Miechów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, adres: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów.

4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niedopuszczenie do procesu rekrutacji;

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ww. Rozporządzenia.

Podziel się: