Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych

piątek, 22 marca 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018.1454 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1)    zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania;

2)    przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;

3)    umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania szamb, kontrole zawarcia umów na wywóz nieczystości płynnych  z firmami uprawnionymi do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miechów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jednocześnie informuję, że w stosunku do osób uchylających się od  obowiązków ustawowych w powyższym zakresie, zgodnie z zapisami cytowanej ustawy, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

/Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski/

Podziel się: