Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Nabór na stanowisko Koordynatora usług opiekuńczych

czwartek, 23 maja 2019

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE o naborze na stanowisko

I. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

II. Stanowisko: Koordynator usług opiekuńczych

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 1. posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 2. posiada co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)     szpitalu psychiatrycznym,

2)     jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)     placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci                 z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4)     ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

5)     zakładzie rehabilitacji,

6)     innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. nieposzlakowana opinia.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizowania czasu w pracy, komunikatywność, samodzielność,
 2. odporność na stres,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 5. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 6. obowiązkowość, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
 7. zaangażowanie i motywacja do pracy,
 8. postawa etyczna,
 9. prawo jazdy kat. B.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług opiekuńczych zgodnie z opracowanym harmonogramem  oraz indywidualnym planem wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną,
 1. prowadzenie ewidencji czasu pracy opiekunek oraz nadzorowanie zadań wynikających z dzienników czynności opiekuńczych,
 2. prowadzenie rozliczenia kart czasu pracy opiekunek,
 3. prowadzenie stałego monitoringu  usług opiekuńczych poprzez systematyczne wizyty w środowisku (w miejscu wykonywania usług opiekuńczych),
 4. sporządzanie szczegółowych  raportów i sprawozdań z wykonywanych usług opiekuńczych,
 5. kontrola rzetelności i ciągłości realizacji usług opiekuńczych oraz reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji usług,
 6. świadczenie usług opiekuńczych,
 7. inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka.

VI. Inne informacje:

 1. Informacja o warunkach pracy: praca biurowa na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie oraz w środowisku zamieszkania klienta GOPS. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów                            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych           w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 2. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

1)     obywatelstwie polskim,

2)     nieposzlakowanej opinii,

3)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)     niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań określonych                w ogłoszeniu,

6)     wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji      i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A  i B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,
 2. klauzula informacyjna dołączona do ogłoszenia opatrzona własnoręcznym podpisem.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Koordynatora usług opiekuńczych” do dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie gops.miechow.pl.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miechowie
Lech Kochański

Do pobrania:

Podziel się: