Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy ZWiK w Miechowie Sp z o.o.

poniedziałek, 26 marca 2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/2018 z dnia 22.03.2018 r.

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp.z.o.o. w organizacji  ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp.z.o.o.

 

I. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne:

 1)     posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)     posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)     posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek- na samodzielnych stanowisku w księgowości, związanym z finansami lub przy prowadzeniu usługowych ksiąg rachunkowych,

4)     korzystać z pełni praw publicznych,

5)     posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6)     nie podlegać określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

7)     nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587. 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych.

II. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki spełniał następujące wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia

(wymagania dodatkowe):

1)   znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych

2)   wiedza w zakresie szczegółowych zagadnień tematycznych dotyczących rachunkowości, przygotowywania projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

3)   posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

4)   wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,

5)   biegła znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows pakiet MS Office, programów finansowo-księgowych.

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a)   CV,

b)   List motywacyjny,

c)   Kwestionariusz osobowy wg załącznika nr 1

d)   Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,

e)   Kopie świadectw pracy, w tym potwierdzające 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek- stanowisku w księgowości,

f)    inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach,

g)   wyrażanie zgody na pełnienie funkcji Członka Zarządu,

h)   oświadczenie (wg załącznika nr 2):

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
  • o niepodleganiu zakazom związanych z karalnością,
  • o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Członka Zarządu
  • o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Członka Zarządu.

Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz.U. 2016 poz. 2259)

2. Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata za zgodność oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

3. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Członka Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp.z.o.o. ”.

 4.  Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godziny 1400 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

 5. Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Kandydaci spełniający wymagania formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (brak wskazania w zgłoszeniu nr telefonu lub poczty elektronicznej do kontaktu zwalnia Radę Nadzorczą z obowiązku poinformowania kandydata o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania). 

7. W trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej kandydat odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która ocenia kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Członka Zarządu.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do żądania od kandydatów dodatkowych informacji i dokumentów, określając termin ich dostarczenia.

9. Informacja o wynikach konkursu z podaniem imienia i nazwiska kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

10. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

11. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składać się z będzie części stałej  stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki określane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń  osób kierujących niektórymi spółkami. Część stała dla Członka Zarządu  4.000 zł- 6.000 zł brutto.

12. Z Członkiem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Z dokumentami dotyczącymi Spółki  można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w pok. nr 220 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Miechów. 

Podziel się: