Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa ZWiK w Miechowie sp.z.o.o.

poniedziałek, 26 marca 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/2018 z dnia 22.03.2018 r.

 Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp.z.o.o. w organizacji  ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp.z.o.o  

 I. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne:

1)   posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)   posiadać 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek

3)   posiadać 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)   posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych, w tym na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

5)   posiadać  doświadczenie z zakresu postępowań przetargowych, w tym w zakresie zamówień publicznych,

6)   posiadać doświadczenie przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

7)   korzystać z pełni praw publicznych,

8)   posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

9)   nie podlegać określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

10)   nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych.

II. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia 
(wymagania dodatkowe):

1)   znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

2)   znajomość ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym,

3)   znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

4)   znajomość ustawy prawo wodne,

5)   znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

6)   znajomość ustawy Prawo energetyczne,

7)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,

8)   aktualne prawo jazdy kat. B,

9)   doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,

10) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows pakiet MS Office.

III. 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a)   CV,

b)   List motywacyjny,

c)   Kwestionariusz  osobowy wg załącznika Nr 1.

d)   Opracowaną "Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki"- maksymalnie 10 stron maszynopisu;

e)   Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,

f)    Kopie świadectw pracy, w tym dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

g)   inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach,

h)   wyrażanie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

i)    oświadczenie (wg załącznika nr 2):

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
  • o niepodleganiu zakazom związanych z karalnością,
  • o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
  • o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz.U. 2016 poz. 2259)

 Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata za zgodność oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, koncepcji, oświadczeń.

3.  Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, kopercie, z opisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp.z.o.o. ”.

 4. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godziny 1400 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy).W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

5. Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów formalnych, złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niezawierające kompletu wymaganych dokumentów nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Kandydaci spełniający wymagania formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (brak wskazania w zgłoszeniu nr telefonu lub poczty elektronicznej do kontaktu zwalnia Radę Nadzorczą z obowiązku poinformowania kandydata o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania).

7. W trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej "Koncepcji funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki" oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która ocenia kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do żądania od kandydatów dodatkowych informacji i dokumentów, określając termin ich dostarczenia.

9. Informacja o wynikach konkursu z podaniem imienia i nazwiska kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

10. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

11. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składać się z będzie części stałej  stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki określane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń  osób kierujących niektórymi spółkami. Część stała dla Prezesa Zarządu -  5.000 zł -8.000 zł brutto.

12. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 Z dokumentami dotyczącymi Spółki  można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w pok. nr 220 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Miechów. 

Podziel się: