Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Unieważnienie postępowania

czwartek, 5 lipca 2018

O G Ł O S Z E N I E

o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ochotnicza Straż Pożarna , z siedzibą: ul. Dziewięcioły 39A, 32-200 Miechów, informuje iż postępowanie pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziewięciołach” zostaje unieważnione.

 UZASADNIENIE:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje niniejszego postępowania.

 

 

Podziel się: