Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 A A A RSS pdf drukuj

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023, przyjęty Uchwałą Nr XXV/404/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30.01.2017 roku.

W związku z wnioskiem Parafii Grobu Bożego w Miechowie o wpisanie do Programu projektu zatytułowanego Przebudowa i rozbudowa zabytkowych obiektów klasztornych oraz zagospodarowanie terenu przyklasztornego, celem przystosowania do funkcji turystycznych i społecznych oraz uznając wagę tego zabytku dla naszego Miasta, zdecydowaliśmy się na uzupełnienie Gminnego Programu Rewitalizacji o wspomniany projekt.

Projekt został dodany w rozdziale 8.1.17 na stronach 111 - 112. W konsekwencji zaktualizowano także na dalszych stronach oczekiwane wskaźniki osiągnięć GPR, plan finansowy, a także mapę obrazującą odziaływanie projektów oraz mapę przedstawiającą podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

W związku z wymogami wynikającymi z art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 6 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) pozwalam sobie przekazać dokument do Państwa konsultacji.

Wszelkie uwagi - do uzupełnionej części dokumentu można kierować na znajdującym się poniżej formularzu konsultacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 czerwca 2017 roku do 5 lipca 2017 roku w formie:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rrojek@miechow.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 05.06.2017 r. do 04.07.2017 r. ;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Roman Rojek, Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pokój nr 217, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 19 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów w godzinach 15.00 do 16.00 (sala nr 251). Podczas spotkania omówiony zostanie projekt zmian w Programie Rewitalizacji.

Materiały tj. projekt aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 5 czerwca 2017 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji na lata 2016-2023”;
 • w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pokój nr 217, 218, 219 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienia ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

                                                                                          /Dariusz Marczewski

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Miechów, 5 czerwca 2017 r.

Do pobrania: