Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 A A A RSS pdf drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Nr XIX/281/20116 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

I. Komitet Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów

1. Komitet Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, zwanego dalej Burmistrzem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

2. Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców miasta i gminy Miechów, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów.

4. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Miechowie oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

5. Komitet liczy od 8 do 30 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.

II. Zasady naboru Komitetu Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów

1.  Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza nabór przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji.

2. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy i Miasta Miechów, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:

a)    4 przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza,

b)    2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Miechowie wskazanych przez Radę Miejską
w Miechowie,

c)    od 1 do 2 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego delegowanych przez organy stanowiące jednostek pomocniczych wchodzących w skład danego obszaru zdegradowanego,

d)    od 2 do 4 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Gminy i Miasta w Miechowie,

e)    od 2 do 4 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),

f)     od 2 do 4 przedstawicieli mieszkańców Gminy i Miasta Miechów, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Miechów,

3. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

4. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w pkt. 2 lit. c) – f) mogą zgłaszać się także w trakcie trwania kadencji Komitetu, przesyłając zgłoszenia zgodnie z procedurą określoną w pkt. 7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Burmistrz może powołać przedstawicieli podmiotów wskazanych w pkt. 2 lit. c) – f) w ramach limitów określonych dla poszczególnych podmiotów na czas pozostały do końca kadencji Komitetu.

5. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia podmiotów procedurę naboru przeprowadza się ponownie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu drugiego naboru Burmistrz powołuje Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wskazanych w pkt 2.

6. Nabór kandydatów na członka Komitetu trwa od dnia 10 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

7. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres gmina@miechow.eu.

8. Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Miechów - www.miechow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Miechów, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie. Termin na składanie zgłoszeń wynosić będzie co najmniej 30 dni od dnia publikacji ww. ogłoszenia. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów, posiadanych kwalifikacji, określone zostaną w ww. ogłoszeniu o naborze.

9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń jest większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję.

10. Przy wyborze członków Komitetu brane będą pod uwagę następujące elementy:

a)    znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji,

b)    uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji,

c)    miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym wyznaczonym uchwałą rady gminy.

11. Członków Komitetu powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

12. W przypadku, kiedy członek Komitetu Rewitalizacji nie może dłużej pełnić swojej funkcji, przedkłada stosowną rezygnację Burmistrzowi, który powołuje na jego miejsce nowego członka Komitetu zgodnie z procedurą określoną powyżej. Kandydata (kandydatów) do objęcia funkcji w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym wskazuje ten podmiot spośród wskazanych w pkt. 2, którego przedstawicielem był członek Komitetu, który zrezygnował.

13. Kadencja członka Komitetu ustaje z momentem jego śmierci. W celu uzupełnienia składu Komitetu stosuje się w tym przypadku procedurę opisaną w pkt. 12.

14. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

15. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest Pan Roman Rojek, tel. 41 38 300 40, e-mail: rrojek@miechow.eu

/Andrzej Banaśkiewicz
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów/

Miechów, dnia 9 maja 2017 r.