Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Miechowskie Anioły A A A RSS pdf drukuj

Nagroda przyznawana była od 2009 roku osobom fizycznym i organizacjom z terenu Gminy Miechów, które danym w roku w sposób szczególny działały na rzecz dobra innych oraz swoją bezinteresowną aktywnością wspierały drugiego człowieka. Osoby rekomendowane do nagrody, zgłaszane były w trzech kategoriach: Przyjaciel Człowieka,  Młody WolontariuszDziałalność Publiczna.  Nagroda Burmistrza przyznawana była  w postaci statuetki „Miechowskiego Anioła".
W 2014 roku miała miejsce ostatnia edycja nagrody.

Wyniki 2014

Decyzją kapituły konkursu „Przyjacielem Człowieka” został Ks. Michał Pakuła, który dał się poznać jako dobry organizator, integrując społeczność Gminy i Miasta Miechów. Nagroda jest podsumowaniem jego 6-letniej pracy w Parafii Grobu Bożego.
W kategorii „Działalność Publiczna” nagrodę otrzymało Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Miechowskie za pracę na rzecz osób potrzebujących oraz promowanie współodpowiedzialności społecznej. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie schroniska, pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną oraz posługę religijną. Zajmuje się też wydawaniem żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków.
„Młodym Wolontariuszem” została uczennica II klasy Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie – Justyna Gawęcka doceniona za bezinteresowne działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.

Wyniki 2013

„Przyjacielem Człowieka” została pani Marzena Mosna – doceniona za pozazawodową, bezinteresowną pomoc pacjentom miechowskiego hospicjum. W kategorii „Działalność Publiczna” nagrodę otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Miechowie za aktywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. „Młodym Wolontariuszem” została Drużyna Szlachetnej Paczki w Miechowie za wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Miechów.

Wyniki 2012

Kategoria „Przyjaciel Człowieka”: Pani Irena Raj
Nagrodzona ponad 20 lat pracowała jako pielęgniarka. Od 26 lat działała w Polskim Czerwonym Krzyżu. Przez wiele lat prowadziła dystrybucję odzieży dla osób bezrobotnych, bezdomnych, niezamożnych. Irena Raj przeprowadziła szereg akcji mających na celu pomoc ubogim i chorym. Były to: Wielkanoc z PCK, Gorączka Złota, Tydzień PCK, Wyprawka dla żaka, Czerwona gwiazdka, Powódź 2010. Nieustannie dbała o poprawę bytu osób starszych, lepszą integrację społeczną z osobami w podeszłym wieku.

Kategoria „Młody Wolontariusz”: Joanna Jamroży
Uczennica miechowskiego Liceum Profilowanego przy ZDZ w Miechowie, którą doceniono za działalność w wolontariacie Hospicjum Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Laureatka nagrodzona została za „szczególną aktywność w budowaniu wśród młodzieży ducha bezinteresownej pomocy i tolerancji oraz za objawy miłości, szacunku i poświęcenia ukazywane ludziom w ostatnich momentach życia”.

Kategoria „Działalność Publiczna”: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miechowie
Organizacja zgłoszona została do nagrody za szeroko prowadzoną działalność charytatywną mającą na celu pomoc dzieciom i dorosłym borykającym się z trudną sytuacją materialną i rodzinną oraz za wsparcie dzieci dotkniętych chorobami. W latach 2010-2011 AK współuczestniczyła w zorganizowaniu II i III Balu Chrześcijańskiego oraz II i III Chrześcijańskiego Pikniku Rodzinnego, pozyskując pieniądze na pomoc uczniom miechowskich szkół - SP nr 1 oraz SP nr 2. W roku szkolnym 2010/2011 sfinansowano zakup 18 kompletów podręczników dla uczniów klas I-III, a w tym roku szkolnym Akcja Katolicka przekazała tym placówkom 8 tys. zł na zakup podręczników oraz sfinansowanie posiłków dla kilkunastu uczniów.

Wyniki 2011

Kategoria „Przyjaciel Człowieka”: Pani Leokadia Kukuryk
Osoba od lat bezinteresownie wspierająca osoby niepełnosprawne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Miechowie.

Kategoria „Młody Wolontariusz": Jan Pilszak
Uczeń miechowskiego Liceum Ogólnokształcącego, którego doceniono za działalność w wolontariacie Hospicjum Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.

Kategoria „Działalność Publiczna”: Ochotnicza Straż Pożarna z Falniowa
Doceniona za aktywność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim  za liczne akcje ratownicze podczas majowych i czerwcowych powodzi ubiegłego roku oraz za usuwanie skutków awarii energetycznych.

Wyniki 2010

Kategoria „Przyjaciel Człowieka”: s. Joanna-Bronisława Zielińska oraz ks. Krzysztod Gadowski z Parafii Pstroszyce
Katechetka miechowskiego Liceum Ogólnokształcącego m.in. za: prowadzenie wolontariatu hospicyjnego, prace z młodzieżą w organizowaniu „Pól Nadziei”, rekolekcji dla maturzystów, spotkań młodzieży i pielgrzymek.
Ks. Krzysztof Gadowski z Parafii Pstroszyce został uhonorowany za: podejmowane akcje pomocowe wśród najbardziej potrzebujących uczniów i ich rodzin, kształtowanie u młodzieży wrażliwości, szlachetności czynów, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i chęci poświęcenia własnego czasu dla innych.
 

Wyróżnienie: Danuta Rzemieniec, Komendant ZHP w Miechowie
Za aktywne działania na rzecz wychowania młodzieży, zaszczepianie w nich od najmłodszych lat najważniejszych wartości, wychowywanie harcerzy na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli i bezinteresowną pomoc osobom starszym. 

Wyróżnienie: Pan Jerzy Pogłódek
Bezinteresownie działający w sekcji rowerowej przy Miechowskim Domu Kultury, zachęcający młodzież do krzewienia kultury fizycznej, zawsze służący radą i pomocą młodemu pokoleniu. W sierpniu wytyczył trasę wyścigu kolarskiego „Miechów – Lato” trasą ważnych zabytków miechowszczyzny, w którym brało udział 74. zawodników z całej Małopolski.

Kategoria "Młody Wolontariusz”: Beata Król
Uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, działająca jako wolontariuszka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Miechowie, m.in. za ofiarne i aktywne uczestnictwo w realizacji projektu „Most Nadziei”, którego głównym celem jest zintegrowanie młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie z młodzieżą niepełnosprawną psychicznie, za pełne entuzjazmu świadectwo wobec innych uczniów, otwartość, wyrozumiałość i umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wyróżnienia: Paulina Jamroży oraz Paulina Korzeniowska
Wolontariuszki z Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie, uczennice Liceum Ogólnokształcącego. Zostały wyróżnione za czynne zaangażowanie w pracę na rzecz hospicjum, udzielanie się w wolontariacie akcyjnym, pomoc chorym i cierpiącym, "pracę z sercem" i wielką wrażliwością, za promowanie wśród koleżanek i kolegów idei hospicyjnej.

Kategoria "Działalność Publiczna": Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku 
Za badanie i eksponowanie tradycji lokalnych związanych z Ziemią Miechowską i Fundacją Bożogrobców w Miechowie, poprzez popularyzowanie ich w rozmaitych środowiskach lokalnych. 

Wyróżnienie: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków-Powiatowe Koło w Miechowie 
Za opiekę i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, integrowanie środowiska chorych, inicjowanie i udział w tworzeniu placówek opieki diabetologicznej, w tym punktów wczesnego wykrywania cukrzycy.

Nagroda Specjalna dla Stanisława Kracika-Wojewody Małopolskiego, za umiejętność łączenia pracy menagera gminy z umiejętnością wspierania osób będących w potrzebie.

Wyniki 2009

Kategoria "Przyjaciel Człowieka":  s. Kinga Mrożek 
Kierownik miechowskiego hospicjum. „Miechowski Anioł” przyznany został Siostrze Kindze za pełne miłości towarzyszenie cierpiącym i odchodzącym.

Wyróżnienie: Pani Barbara Janus
Od lat bezinteresownie niosąca pomoc drugiemu człowiekowi, ukazująca swoją postawą, że nie żyjemy tylko dla siebie.  

Kategoria "Młody Wolontariusz": Marta Fidali, Lena Konieczna oraz Dorota Lewandowska
Marta Fidali, wolontariuszka Miechowskiej Komendy Hufca ZHP Miechów. Od 1997 roku bezinteresownie oddana działalności na rzecz harcerstwa. 
Lena Konieczna oraz Dorota Lewandowska, uczennice miechowskich szkół ponadgimnazjalnych, działającym jako wolontariuszki medyczne w Hospicjum w Miechowie. Czynnie i z pełnym zaangażowaniem pomagając chorym. Wyróżniające się wyjątkową życzliwością, serdecznością i empatią. Pacjenci są im wdzięczni za uśmiech i bezinteresowną pomoc.

Kategoria "Działalność Publiczna": Fundacja Szpitala Św. Anny w Miechowie
Fundacja od lat wspierająca szpital, ośrodki zdrowia oraz miechowskie hospicjum. Wszystkie środki pozyskane przez Fundację przeznaczone są na pomoc szpitalowi, tj na zakup sprzętu ratującego życie. Ze względu na trudną sytuację w służbie zdrowia oraz sytuację pacjentów, działalność Fundacji Szpitala Św. Anny znakomicie wypełnia lukę wspierając szpital.

Wyróżnienie: Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Miechowie
Od lat wspierająca harcerzy, stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju młodzieży, wychowująca młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Nagroda specjalna dla Pana Marka Nawary, Marszałka Województwa Małopolskiego za niezwykły wkład w budowę samorządu wojewódzkiego i utrwalanie postaw obywatelskich. 


Miechowskie Anioły