22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

SKA - rozkład i cennik

REGULAMIN BEZPŁATNEGO PARKINGU W SYSTEMIE PARK & RIDE PRZYLEGAJĄCEGO DO DWORCA PKP W MIECHOWIE

 § 1

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z bezpłatnego parkingu działającego
  w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride), przylegającego do dworca PKP  w Miechowie, Gmina Miechów, zwanego dalej „Parkingiem”.
 2. Parkingiem zarządza Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, zwany dalej „Zarządcą”.
 3. Parking jest parkingiem publicznym, bezpłatnym.

 § 2

 1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna kierująca pojazdem, która wjeżdża na teren parkingu.
 2. Uprawnienia do korzystania z parkingu mają wyłącznie Użytkownicy, którzy pozostawiają pojazdy i kontynuują dalszą podróż środkami transportu zbiorowego lub odwożą/odbierają podróżnych komunikacji zbiorowej.
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, pojazdów jednośladowych, autobusów- w miejscu dla nich wyznaczonym.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do parkowania pojazdu w obrębie jednego wyznaczonego miejsca parkingowego.

 § 3

 1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez zaparkowanie na parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, a w zakresie
  w nim nieuregulowanym – przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 2. Przed wyjazdem z parkingu na prośbę osób posiadających upoważnienie wydane przez Zarządcę, użytkownik musi przedstawić do kontroli bilet komunikacji zbiorowej w celu weryfikacji korzystania z tego środka komunikacji w dniu pozostawienia pojazdu na miejscu parkingowym.
 3. W przypadku braku biletu komunikacji zbiorowej zostanie naliczona Użytkownikowi opłata  w kwocie 100,00  zł.
 4. Użytkownikowi pojazdu przysługuje możliwość złożenia reklamacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia o opłacie. Do reklamacji należy dołączyć dowód posiadania biletu komunikacji zbiorowej, podać numer zawiadomienia lub numer rejestracyjny pojazdu czas i miejsce postoju oraz uzasadnienie wniesienia reklamacji.

 § 4

 1. Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zarządcy przysługuje możliwość podjęcia decyzji o okresowym wyłączeniu parkingu
  z użytkowania.
 3. Zarządca nie zapewnia ochrony bądź dozoru pojazdów pozostawionych na parkingu.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów bądź osób korzystających z parkingu.

 § 5

 1. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 3. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca parkingowe.
 4. Z parkingu nie mogą korzystać pojazdy:

a)     przewożące materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia;

b)     pojazdy z naczepami i przyczepami;  

c)     samochody ciężarowe;

d)     ciągniki;

e)     prowadzące sprzedaż w formie handlu obwoźnego na terenie parkingu;

f)      pojazdy z reklamami wielkoformatowymi;

 1. Zabrania się pozostawiania na parkingu pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane.
 2. Zabrania się pozostawiania pojazdów uszkodzonych, z wyciekającymi płynami eksploatacyjnymi.
 3. Na terenie parkingu zakazuje się:

a)      spożywania alkoholu i środków odurzających;

b)      palenia tytoniu;

c)      naprawiania, mycia, odkurzania, tankowania pojazdów, wymiany oleju lub paliwa w pojeździe;

d)      używania otwartego ognia;

e)      magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;

f)       pozostawiania dzieci w pojeździe pozostawionym na parkingu;

g)      pozostawiania zwierząt w pojeździe pozostawionym na parkingu

h)      zaśmiecania terenu.

 § 6

 1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, lub zaparkowania niezgodnego z oznakowaniem,  zostanie naliczona kara finansowa w wysokości 100,00 zł za każde zdarzenie.
 2. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego zgodnie  z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. 
na górę