25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Miechów dla Seniora

Samorząd Gminy Miechów wspiera najstarszych mieszkańców tworząc skuteczną politykę senioralną, sieć pomocową oraz informacyjną.

Polityka senioralna

W Gminie Miechów realizowana jest polityka senioralna, która została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Miechowie w dniu 13 sierpnia 2020 roku. Została ona opracowana przy współpracy z Fundacją Mapa Pasji z Krakowa w ramach projektu „Przestrzeń dla seniorów 2.0” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokument jest strategią działań w zakresie polityki dotyczącej osób starszych, przewidzianą do realizacji na lata 2020-2024. W sposób całościowy odnosi się do sytuacji seniorów oraz wyzwania, jakim jest nieuchronne starzenie się mieszkańców Gminy Miechów. Stanowi wyraz troski o osoby starsze i zapewnienie należnego im miejsca w społeczeństwie.

Główne cele polityki senioralnej to:

- udoskonalenie organizacji pracy i komunikacji ośrodków zdrowia;
- zwiększenie liczby seniorów korzystających z akcji profilaktycznych i systemów bezpieczeństwa na terenie gminy;
- zwiększenie skuteczności informowania seniorów o ważnych dla nich sprawach;
- rozwój stabilnych, dostosowanych do potrzeb kanałów komunikacji z seniorami;
- zorganizowanie systemu wolontariatu senioralnego;
- zmiana postrzegania wolontariatu wśród seniorów.

Uchwała w sprawie przyjęcia "Polityki senioralnej gminy Miechów na lata 2020-2024: https://bip.malopolska.pl/api/files/2429364

 DLA SENIORA

Rada Seniorów w Miechowie  

 • Urząd Gminy i Miasta w Miechowie (dyżur w każdy czwartek, w godz. 09:00-10:00, pok. 11)   
  ul. Henryka Sienkiewicza 25, pok. 214 i 215, 32-200 Miechów
 • tel. 41 388 2630, 534 533 551

Miechowska Rada Seniorów funkcjonuje od 2015 roku. Jej głównym zadaniem jest integracja miechowskich grup seniorów oraz reprezentowanie ich interesów. Rada podejmuje liczne inicjatywy na rzecz starszych mieszkańców oraz upowszechnia wiedzę o ich potrzebach i prawach, przez co wzmacnia wpływ seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne.

Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie   oraz  Statut   Rady Seniorów:  https://bip.malopolska.pl/api/files/1138236

Dzienny Dom „Senior+”

 • ul. Jagiellońska 15/17, 32-200 Miechów
 • tel. 666 933 548 
 • e-mail: ddsmiechow@interia.pl

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Miechów, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W ramach funkcjonowania placówki prowadzone są zajęcia w zakresie aktywizacji ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, opiekuńczej oraz socjalnej, a także terapii zajęciowej.  Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-w-Miechowie-104991404941726/

Zajęcia dla seniorów

 • Centrum Kultury i Sportu,
  ul. Marii Konopnickiej 4, 32-200 Miechów
 • tel. 41 230 80 00
 • e-mail: ckis@miechow.eu

W Centrum Kultury i Sportu prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe oraz aqua fitness dla osób starszych. Ponadto funkcjonują zespoły artystyczne: „Jesienne Róże”, „Korale”, „Mirella” oraz „Perły Miechowa”. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.miechow.eu.

TU MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC

Centrum Wsparcia Osób Starszych

 • Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Henryka Sienkiewicza 25, pok. 214 oraz 215, 32-200 Miechów,
 • tel. 41 388 2630, 534 533 551
 • e-mail: mwilk@miechow. eu
 • www.miechow.eu

Kompleksowa pomoc mieszkańcom gminy Miechów, którzy ukończyli 60. rok życia.

Działalność informacyjna z zakresu opieki medycznej, społecznej oraz kulturalnej dla seniorów oraz ich rodzin, nieodpłatne korzystanie z telefonu, faksu, kopiarki, drukarki, skanera przez osoby starsze przy organizowaniu leczenia i pomocy społecznej, bieżące informowanie o sprawach istotnych dla zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju.

W referacie można także zgłosić potrzebę skorzystania z usług „Złotej Rączki”, czyli bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych oraz otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi w punktach na terenie całego kraju.

Zarządzenie w sprawie powołania Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie: https://bip.malopolska.pl/api/files/1340651

https://bip.malopolska.pl/api/files/1370164

Gdzie skorzystać ze zniżek: https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

- Wsparcie w postaci organizowania i przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej czy usług sąsiedzkich;
- Kierowanie do placówek wsparcia, np. domów pomocy społecznej, Dziennego Domu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy;
- Praca socjalna i środowiskowa, w ramach której organizowane jest zabezpieczenie pozainstytucjonalne (np. postępowania alimentacyjne);
- Wypłata świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, m.in. zasiłki stałe, okresowe, celowe;
- Przyznawanie świadczeń niepieniężnych, m.in. ubezpieczenie zdrowotne, darmowe posiłki, paczki żywnościowe;
- Wypłata innych świadczeń pieniężnych m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, dodatek mieszkaniowy czy osłonowy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie świadczy pomoc w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikacji, dofinansowaniu do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze oraz kierowaniu do domów pomocy społecznej.

Przy PCPR w Miechowie funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym można bezpłatnie skorzystać z porad prawnych, psychologicznych oraz terapii rodzin, a także Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

ORGANIZACJE SENIORALNE DZIAŁAJĄCE W GMINIE MIECHÓW

działają na rzecz poprawy warunków osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają ich samotności oraz wykluczeniu społecznemu

Klub Seniora

 • Dom Kultury CKiS (spotkania w każdy czwartek w godz. 12:00-13:30)
  ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów
 • Przewodnicząca p. Leokadia Zacharewicz: 539 090 143

Klub Seniora działa w Miechowie od października 2012 roku i zrzesza obecnie ponad 40 członków. Seniorzy dzielą się swoimi wyzywaniami i problemami, organizują zajęcia ruchowe, różnego rodzaju prelekcje oraz imprezy tematyczne (ostatki, imieniny, potańcówki, bale karnawałowe), a także wycieczki.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Aktywne Życie” w Miechowie

 • Urząd Gminy i Miasta w Miechowie (dyżur w każdą środę w godz. 13.00-14.00)
  ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pok. nr 11
 • Prezes p. Włodzimierz Janus: 660 389 203 
 •  Wiceprezes p. Jadwiga Wszół: 728 491 541

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Aktywne Życie” w Miechowie organizowane są wykłady o tematyce historycznej, podróżniczej, zdrowotnej, kulturalnej i związanej z bezpieczeństwem seniorów. UTW organizuje również imprezy okolicznościowe np: rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego, zabawę karnawałową i andrzejkową.

Członkowie organizacji biorą udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych oraz uprawiają nordic walking. Organizują liczne wycieczki i wyjazdy.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 • Urząd Gminy i Miasta w Miechowie (dyżur w każdy wtorek, w godz. 9.30–13.00) ul. Henryka Sienkiewicza 25, pok. nr 11, 32-200 Miechów
 • Przewodnicząca p. Maria Papis: 509 512 252

Związek Emerytów i Rencistów w Miechowie zajmuje się organizacją wycieczek, wyjazdów na koncerty oraz do teatru, a także imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Andrzejki). Przygotowuje paczki bożonarodzeniowe dla członków związku oraz zapomogi dla osób starszych.

 BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Strona na Facebooku „Miechów dla Seniora”,  na której można znaleźć aktualne informacje o wydarzeniach, imprezach i zajęciach dla seniorów.

https://www.facebook.com/MiechowDlaSeniora

na górę

Podziel się: