22 Piątek, 22 września 2023 Maria, Cezary, Tymoteusz
Pogoda

Program Czyste Powietrze

Gmina Miechów współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w Twojej gminie!

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie działa punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze - Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (p. 205 tel.: 41 388 26 15, 41 388 26 14 e-mail: bsonik@miechow.eu).

Prowadzone działania

Działania prowadzone w punkcie to m.in.: obsługa mieszkańców w zakresie aplikowania o środki na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków oraz instalacji OZE w gospodarstwach indywidualnych, sporządzanie wniosków i przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, porady, wydawanie zaświadczeń o przeciętnym miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego dla mieszkańców wnioskujących o dotację w ramach podwyższonych progów dofinansowania.
W ramach Programu udzielane są dotacje na wymianę źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację mechaniczną czy instalacje fotowoltaiczne.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem. Składanie wniosków odbywa się poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” można także składać za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Miechów.

Dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom fizycznym, będącym właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Warunki dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje osobom fizycznym, które łącznie spełniają następujące warunki:

są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Najwyższy poziom dofinansowania – rozwiązania dla osób o najniższych dochodach:
    Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 1090 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Zaświadczenie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz www.czystepowietrze.gov.pl

Informacje z Urzędu

Urząd Gminy i Miasta Miechów informuje, że do dnia 30 czerwca 2023 r.:
 
 * złożono 775 wniosków o dofinansowanie,
 * zrealizowano 290 przedsięwzięć,
 * sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wynosi 5 427 734, 56 zł.
 

 

na górę

Podziel się: