07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

czwartek, 10 czerwca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów  w zakresie komunikacji i wynikających z tych zmian, zmiany ustaleń dla terenów przyległych oraz w zakresie ustaleń dotyczących ochrony zabytków.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XII/203/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów oraz o możliwości zapoznania się z w/w projektem w dniach: od 18 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów, przy ul. Sienkiewicza 25, w holu Sali konferencyjnej (pokój nr 251 i 252) w godzinach: od 8.00 do 15.00.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się dnia 1 - go lipca 2021 r. w godzinach 15.00 – 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów, przy ul. Sienkiewicza 25, sala nr 251.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 18 czerwca 2021 r do dnia 30 lipca 2021 r.

 Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 /Andrzej Banaśkiewicz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów/

Do pobrania:

Podziel się:


na górę