Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła - nabór deklaracji

czwartek, 5 lipca 2018

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym dofinansowania na wymianę źródła ciepła, gmina Miechów ogłasza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, którego celem są działania związane z likwidacją starych kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe (np. węgiel, koks, miał) na kotły wykorzystujące biomasę lub paliwa gazowe.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Miechów. Podjęcie przez Gminę Miechów działań w tym zakresie jest uwarunkowane uzyskaniem dofinansowania.

WAŻNE:

1. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.

2. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych:

 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocywyznaczonej w ocenie energetycznej

3. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

 • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego nie więcej niż 10 tys. zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzone wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

4. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej w liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

5. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

6. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi(tj. biomasa) muszą one spełniać następujące warunki:

Powinny charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

7. Dofinansowanie prac termomodernizacyjnych budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych 150 zł brutto/m2
 • Docieplenie dachu/stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 150 zł/m2 
 • Docieplenie podłogi na gruncie/ stropu nad nieogrzewaną piwnicą: 150 zł/m2
 • Wymiana stolarki okiennego, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej: 400 zł/m2
 • Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł.

8. Wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców końcowych u których zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym rozumianym, jako trudna sytuacja materialna. Przez trudną sytuacje materialną rozumie się gdy:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( 2018 r. – 2 059,60 zł brutto)
 • dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. ustawy (2018 r. – 1 287,25 zł brutto)

9. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.

10. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej.

11. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nie ekologicznego źródła ogrzewania budynku.

Ankiety przyjmowane będą do dnia 14.09.2018 r. do godz. 15.00 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25,32-200 Miechów.

Ankiety są dostępne na stronie internetowej Gminy www.miechow.eu w ogłoszeniu o naborze lub Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (UGiM II piętro p. 204.205)

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: