Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Konsultacje społeczne w zakresie zmiany nazwy ulicy

czwartek, 9 sierpnia 2018

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Miechów dotycząca konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Miechów.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744)  oraz w nawiązaniu do pisma Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 30 maja 2018 r, skierowanego do Wojewody Małopolskiego, nazwa ulicy Służba Polsce w miejscowości Miechów wypełnia normę art.1 ust.1 ustawy.

Nazwa ulicy „Służba Polsce” na terenie miasta Miechów, została zmieniona Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku, znak WN.II.4131.1.18.2018/ZZ, której nadano nazwę ulica „Wąska”. Rada Miejska w Miechowie podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na niniejsze zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 12 lipca 2018 roku  Rada Miejska w Miechowie podjęła również Uchwałę nr XL/635/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Miechów.

Zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały celem konsultacji jest między innymi zebranie propozycji nowej nazwy dla ulicy „Służba Polsce” zmienionej Zarządzeniem Zastępczym Wojewody, której nadano nazwę ulica „Wąska”. Pisemne propozycje w zakresie nowej nazwy dla przedmiotowej ulicy może składać każdy. Propozycje nazwy dla  ulicy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni, nazwa nie powinna być ośmieszająca, poniżająca, wulgarna itp. Proponowana nazwa nie może upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Wnioskodawcy będą mogli wnieść swoje propozycje nadania nowej nazwy ulicy w formie pisemnej wraz  z uzasadnieniem. Złożona propozycja powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy (lub nazwę) wraz  z danymi adresowymi oraz podpis wnioskodawcy.

 Propozycje przyjmowane będą od dnia 08.08.2018r. do dnia 21.08.2018r. :

  1. pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów (decyduje data wpływu do UGiM Miechów)
  2. osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, parter – przy wejściu głównym do budynku
  3. e-mailem na adres: gmina@miechow.eu  z tytułem ”konsultacje” (propozycja podpisana podpisem elektronicznym) lub za pomocą platformy epuap (wymagany podpis profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). Zgłoszenia anonimowe i bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Spotkanie mieszkańców ulicy odbędzie się dnia 25 sierpnia 2018 roku (sobota) w CKiS w budynku Kina „GRYF” w Miechowie o godzinie 09:00. 

Głosowanie planowane jest w dniu 30 sierpnia 2018 roku. Szczegółowa informacja zostanie przesłana w późniejszym terminie.

Zapraszam Mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
Dariusz Marczewski    

Do pobrania:

Podziel się: