25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Nawożenie ziemi na teren działek

środa, 13 września 2023
Kliknięcie otwiera galerię

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami nawożenia ziemi na teren działek (nieruchomości), Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że niezanieczyszczona, czysta gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym (w tym kamienie) mogą być wykorzystywane na terenie nieruchomości, jeżeli są wydobyte w trakcie robót budowlanych, na które właściciel działki posiada pozwolenie i jeżeli zostaną wykorzystane do celów budowlanych na terenie działki, z której zostały wydobyte (art.2 pkt.3 ustawy o odpadach).

Masy ziemne, które są nawożone na działkę z innej nieruchomości należy traktować, jako odpad o kodzie 17 05 04 tj. gleba i ziemia, w tym kamienie. Rozmieszczanie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy traktować, jako prowadzenie procesu odzysku odpadów, a dokonywanie takiej czynności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, tj. zezwolenia na przetwarzanie lub składowanie odpadów. 

Z uzyskania powyższego zezwolenia zwolnione są jedynie osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które mogą wykorzystać ten rodzaj odpadu na potrzeby własne (art. 45 ust.1 pkt.2 w związku z art. 27 ust.8 ustawy o odpadach). Niemniej jednak, bez zezwolenia władający nieruchomością możne nawieść na własną działkę do 200 kg ziemi na jeden metr kwadratowy powierzchni, co oznacza jej podwyższenie max. o 20-25 cm. (Roz. Ministra Środowiska Dz.U. z 2016 poz. 93), przy jednoczesnym zachowaniu przepisów Prawa wodnego (art. 234 ust.1).

Z powyższego wynika, że przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew opisanym zasadom wiąże się odpowiedzialnością. Organ może nakazać ich usuniecie zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o odpadach i/lub przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne.

Orzeczony obowiązek podlega egzekucji w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, zasadniczo przez nałożenie na posiadacza grzywny w celu przymuszenia albo wykonania zastępczego.

 

 

Podziel się:


na górę