Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków

wtorek, 14 maja 2019
Jaksa

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 1/2019

Przedsięwzięcie : Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 195 133 złotych.

Nabór Nr 2/2019

Przedsięwzięcie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 280 000 złotych.

Nabór Nr 3/2019

Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD. Wskaźnik produktu: Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR . Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 032 złotych. Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03.06.2019 do 24-06-2019 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

 

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: