Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Raport o Stanie Gminy Miechów za 2019 rok

piątek, 29 maja 2020

Poniżej publikujemy Raport  o Stanie Gminy Miechów za 2019 rok. Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz  co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 46 pkt 35 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),  termin przedstawienia raportu o stanie Gminy przypadający w 2020 r., przedłużono o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Miechów za 2019 rok. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane obejmujące różne obszary funkcjonowania Gminy.

Zebrane informacje od komórek merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych są źródłem informacji o stanie Gminy Miechów. Opisują sytuację pod względem finansów, realizacji programów i strategii, gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej oraz zarządzania gminą. 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy  Miechów  za 2019 rok  zostanie przeprowadzona debata. W debacie głos mogą  zabierać radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Miechowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Informacja o terminie sesji absolutoryjnej podana zostanie do publicznej wiadomości.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem. Raport zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz na stronie internetowej www.miechow.eu Dokument jest również udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w pokoju nr 151.  

Podziel się: