04 Niedziela, 4 grudnia 2022 Barbara, Bernard, Krystian
Pogoda

Wyłożenie projektu zmiany MPZP miasta Miechów w zakresie komunikacji oraz w zakresie ustaleń dot. zabytków

piątek, 29 października 2021
Kliknięcie otwiera galerię

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów w zakresie komunikacji i wynikających z tych zmian, zmiany ustaleń dla terenów przyległych oraz w zakresie ustaleń dotyczących ochrony zabytków.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XII/203/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach: 

od 10 listopada 2021 r. do 02 grudnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów, przy ul. Sienkiewicza 25, w holu Sali Konferencyjnej, pokój nr 251 i 252 w godzinach; od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Miechów pod adresem: www.miechow.eu

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dnia 17- go listopada2021 r. w godzinach 14.00-16.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów, przy ul. Sienkiewicza 25, sala nr 251.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 10 listopada 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Burmistrza Miechowa jest Katarzyna Gruszka. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem w siedzibie administratora, e-mail: katarzyna.gruszka@cbi24.pl, nr telefonu +48 575 002 620.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona. 

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu Gminy i Miasta Miechów.

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt. 

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane  z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Andrzej Banaśkiewicz, 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów

Podziel się:


na górę