Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Nbór na stanowisko pracownika socjalnego

czwartek, 23 maja 2019

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego 

 1.  Stanowisko pracy: pracownik socjalny
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Wymagania:

1)     Obywatelstwo polskie,

2)     Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lubukończone do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków  –   pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

3)     Nieposzlakowana opinia,

4)     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

1)     Umiejętność obsługi komputera,

2)     Umiejętność pracy w zespole,

3)     Znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych,

4)     Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

5)     Umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji,

6)     Empatia i asertywność,

7)     Solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,

8)     Kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy.

 1. Zakres głównych czynności wykonywanych na stanowisku:

1)     Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik  i środków,

2)     Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

3)     Przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

4)     Udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji  o dostępnych formach pomocy,

5)     Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

6)     Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami  i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego,

7)     Diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

8)     Udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu  o obowiązujący stan prawny,

9)     Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,

10) Obsługa programu komputerowego HELIOS.

 1. Inne informacje:

1)     Informacja o warunkach pracy: praca biurowa na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie oraz w środowisku zamieszkania klienta GOPS. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

2)     Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

1)     własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2)     własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3)     Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

4)     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

5)     Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

6)     Własnoręcznie podpisane oświadczenia o :

a)     Obywatelstwie polskim,

b)     Nieposzlakowanej opinii,

c)     Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d)     Niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)     Braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

f)      Wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7)     List motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A i B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

8)     Klauzula informacyjna dołączona do ogłoszenia opatrzona własnoręcznym podpisem.

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 6 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1 (decyduje data doręczenia dokumentów) z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”.
  2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty, które wpłyną do GOPS w Miechowie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie gops.miechow.pl.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego  w każdym czasie, bez podania przyczyny.

ZAŁ.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miechowie
Lech Kochański

Do pobrania:

Podziel się: