25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: zmiany MPZP miasta Miechów

niedziela, 24 marca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Ogloszenie Burmistrza Gminy i Miasta Miechów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i art. 8d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 66 i 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2023 r. poz. 1688), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach: od 02 kwietnia 2024 r. do 23 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w holu Sali Konferencyjnej, sala nr 251 i 252, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu: od 8.00 do 15.00, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Miechów, pod adresem: www.miechow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Miechów. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dnia 17 kwietnia 2024 r. w godzinach: 15.00-16.00, w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów w sali 251.

Zgodnie z art. 18 ust. 1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 8c ustawy, należy składać w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@miechow.eu oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
08 maja 2024 r.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na druku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy
i Miasta Miechów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Miechów.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów.  

Do pobrania:

Podziel się:


na górę