Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Ewidencja obiektów turystycznych A A A RSS pdf drukuj

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).

Sprawę załatwia:

Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi

32-200 Miechów 

ul. H. Sienkiewicza 25 

tel. 41 38 300 40 wew. 47, 44, 54 fax. 41 38 323 78

www.miechow.eu   

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek (do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektówświadczących usługi hotelarskie  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem,domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). 

Załączniki:

1.Wniosek o wpis do ewidencji

2. Opis obiektu 

3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.

4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON -  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Informacje na temat opłat:

postępowanie nie podlega opłatom 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku 

Uwagi

1. Na terenie Gminy i Miasta  Miechów ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim  (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

2. Dokumentację należy złożyć: na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowieul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy i Miasta Miechów o następujących zmianach: 

-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

-  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

-  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 

-  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Pliki do pobrania:

1)     Wniosek o wpis do ewidencji

2)     Opis obiektu

3)     Minimalne wymagania 

Do pobrania: