21 Środa, 21 kwietnia 2021 Anzelm, Bartosz, Feliks
Pogoda

Dlaczego wzrasta opłata śmieciowa?

piątek, 26 marca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Dlaczego wzrasta opłata śmieciowa ?  

Obowiązek wszystkich gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j ze zmianami) i obowiązuje od 2013 roku.

Zgodnie z art. 6r w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3) obsługi administracyjnej tego systemu
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych

Celem zabezpieczenia odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku, Gmina Miechów przeprowadziła postępowanie przetargowe. W specyfikacji podano informacje o szacowanej ilości odpadów z terenu gminy (na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców świadczących usługę odbioru odpadów komunalnych w  2019 roku).

Zgodnie z danymi uzyskanymi ze sprawozdań, łączną ilość odpadów ustalono na ok. 3099 Mg (średnio 258 Mg miesięcznie ) w tym:   

 • Odpady komunalne zmieszane: ok. 2007 Mg /rok
 • Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: ok. 727 Mg/rok
 • Odpady biodegradowalne: ok. 177 Mg/rok
 • Odpady wielkogabarytowe: ok. 135 Mg/rok
 • Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:  ok. 7 Mg /rok
 • zużyte opony: ok. 12 Mg/rok
 • Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe: ok. 25 Mg/rok
 • Odpady niebezpieczne: ok. 9 Mg/rok.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższą cenę wśród trzech podmiotów przystępujących do przetargu zaproponowało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków.

MPGO wyceniło swoją usługę w następujący sposób:

 1. Odpady komunalne zmieszane - 1 069,20 zł/ 1 Mg
 2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny - 1 134,00 zł/ 1 Mg
 3. Odpady biodegradowalne  - 1 188,00 zł/ 1 Mg
 4. Odpady wielkogabarytowe  - 1  188,00 zł/ 1 Mg
 5. Odpady zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - 1 080,00 zł/1 Mg
 6. Zużyte opony  - 1 080,00 zł/ 1 Mg
 7. Odpady budowlano remontowe i rozbiórkowe  - 1 080,00 zł/ 1 Mg
 8. Odpady niebezpieczne  - 6 480,00 zł/ 1 Mg  

Ilość odpadów odebranych z Gminy Miechów (nieruchomości zamieszkałe) w miesiącach styczeń i luty 2021 r. wyniosła:  

L.p. Miesiąc Rodzaj odpadu Ilość odpadów/Mg
1. styczeń    
    Zmieszane odp. komunalne 339,00
    Selektywne odp. komunalne 68,83
    Odpady biodegradowalne 2,57
    Odpady remontowo-budowlane 2,60
  Suma:   413,00
2. luty    
    Zmieszane odp. komunalne 292,64
    Selektywne odp. komunalne 49,17
    Odpady biodegradowalne 0,53
    Odpady remontowo-budowlane 1,14
  Suma:   343,48

Ilość odpadów zebranych w PZOP z Gminy Miechów (nieruchomości zamieszkałe) w miesiącach styczeń i luty 2021r.

L.P. Miesiąc Rodzaj odpadu Ilość odpadów/Mg
1. styczeń    
    Zużyte urządzenia elektryczne 0,609
    Farby tusze, kleje 0,03
    Odpady wielkogabarytowe 7,94
    Odpady remontowo-budowlane 2,81
    Odpady biodegradowalne 0,26
    Zużyte opony 0,09
    Zużyte leki 0,041
    Odpady niebezpieczne 0,039
  Suma:   11,819
2. luty    
    Zużyte urządzenia elektryczne 0,382
    Urządzenia zawierające freony 0,158
    Farby tusze, kleje 0,085
    Odpady wielkogabarytowe 5,89
    Zużyte opony 0,28
    Zużyte leki 0,022
    Odpady remontowo-budowlane 5,58
    Odpady niebezpieczne 0,001
  Suma:   12,398

W związku ze znacznym wzrostem ilości odbieranych ton odpadów komunalnych w 2021 roku, dotychczas obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Miechów nie zapewnią zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy pokrycia kosztów funkcjonowania systemu.

Na sesji Rady Miejskiej w Miechowie w dniu 26 marca 2021 r. przyjęto nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości odpowiednio:

 • w  przypadku nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • w  przypadku  nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych, w wysokości 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwolnienie za prowadzenie kompostownika

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/349/2021 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 marca 2021r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia została ustalona na 4,00 od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warto zaznaczyć, że pomimo wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłat w Gminie Miechów są niższe niż obwiązujące w wielu innych gminach Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z zapisami art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość stawki opłaty, dla przyjętej metody naliczania opłaty „za mieszkańca” nie przekracza 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem tj. 36,38 zł.

W kalkulacji wysokości opłaty uwzględniono:

 • liczbę mieszkańców faktycznie i obecnie zamieszkujących gminę i miasto Miechów,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Co możemy zrobić by zmniejszyć koszty ?

 • Rzetelne i uczciwe wypełniajmy deklaracje śmieciowe
 • Dążyć do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
 • Prowadzić przydomowy kompostownik, co pozwala zagospodarować odpady, które powstają w naszych gospodarstwach
 • Przedsiębiorcy winni przestrzegać zasady niemieszania odpadów z działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi.

Kontrola ilości odbioru i ilości odpadów prowadzona przez Urząd

W okresie od 1 stycznia b.r. (tj. od momentu, kiedy rozliczenie odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gminy Miechów następuje na podstawie faktycznie odebranej masy odpadów) pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UGIM  przeprowadzili 5 kontroli prawidłowości wykonanej usługi przez MPGO sp. z o.o. Kontrolowano zarówno ilość (masę) odbieranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, asortyment odbieranych przez firmę odpadów, jak również właściwą segregację.
Dodatkowo Firma MPGO sp. z o.o. umożliwiła na 2 stanowiskach komputerowych dostęp do systemu monitorowania pracy (GPS) pojazdów obsługujących teren nieruchomości naszej gminy. Korzystając z tej możliwości pracownicy monitorują przejazdy "śmieciarek" po trasach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Aplikacja wykrywająca niespójności w deklaracjach

Gmina Miechów przystąpiła do pilotażowego Programu GovTech, polegającego na wdrożeniu aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aplikacja umożliwi weryfikacje zakresu danych pochodzących z większej liczby źródeł i ułatwi to wskazanie nieruchomości,  w stosunku do których istnieją uzasadnione wątpliwości, jeśli chodzi o liczbę zadeklarowanych mieszkańców.

Kontrole Straży Miejskiej

Ponadto, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych daje strażnikom miejskim prawo ukarania mandatem właściciela nieruchomości, który nie złożył deklaracji śmieciowej, a także tego, który zadeklarował, że kompostuje odpady nie posiadając kompostownika. Mandat grozi także za brak aktualizacji danych w deklaracji śmieciowej – np. w sytuacji, gdy pojawi się nowy lokator czy urodzi się dziecko.

W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowe informacje co do obowiązujących zasad można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów:

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska (zasady odbioru odpadów komunalnych) tel. 41 38 300 40 wew. 44, pok. 209

Referat Podatków (stawki i deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi) tel. 41 38 300 40 wew. 51, pok.107.

Podziel się:


na górę