07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Dodatek węglowy - wzór wniosku

poniedziałek, 22 sierpnia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że dn. 17.08.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

 

Wniosek można pobrać w wersji papierowej w siedzibie GOPS Miechów ul. Szpitalna 1 32-200 Miechów lub wydrukować samodzielnie ze strony internetowej GOPS bądź pod linkiem:

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

 

Terminy składania wniosków

 

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście ( w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) na adres skrytki e-PUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie: /gops_miechow/skrytka

Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest zgłoszenie swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dostępnej elektronicznie (Logowanie do aplikacji ZONE ceeb.gov.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pok. 205 (II piętro)

Przyznanie świadczenia nie wymaga przedłożenia zaświadczenia o wysokości dochodów. 

 

Komu przysługuje

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się:

  • węgiel kamienny;

  • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Informujemy, że dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

WAŻNE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że:


https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów, pod nr tel. 41 38 211 65 lub gops@gops.miechow.pl.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę