Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sprzedaż działek przy ul. Ogrodowej - po obniżonej cenie

czwartek, 13 sierpnia 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2086/2, 2086/3, 2086/4, 2086/5, 2086/6, 2086/8, 2086/9, 2086/10, 2086/11 i 2086/12 , położonych przy ul.Ogrodowej w Miechowie, po pierwszym przetargu odbytym w dniu 23 czerwca 2020 roku, zakończonym wynikiem negatywnym

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 sierpnia 2020 r. O GODZ. 1000 W SALI NR 252 URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW

Właścicielem w/w nieruchomości jest GMINA MIECHÓW, dla których posiada urządzoną Księgę Wieczystą KR1M/00052992/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział ksiąg Wieczystych Pl. Kościuszki 3a.

Działki 2086/2, 2086/3, 2086/4, 2086/5, 2086/6, 2086/8, 2086/9 i 2086/10 o kształcie zbliżonym do prostokąta, położone w południowej części Miechowa z dostępem do drogi publicznej realizowanym poprzez działki 2086/11 i 2086/12, przeznaczone pod drogę wewnętrzną nieurządzoną. Na działce 2086/1 znajduje się podziemny piezometr przeznaczony do monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych. Pobranie próbek do badań labolatoryjnych będzie następować w cyklach labolatoryjnych, minimum dwa razy rocznie.  Przez działkę 2086/4 przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Możliwość dostępu do uzbrojenia technicznego (instalacji wodociągowej i elektrycznej) z przebiegających w pobliżu sieci. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo, od strony północnej nieczynne składowisko odpadów komunalnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów działki położone w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej J.MN.18 oraz J.MN.19.

Działki 2086/2 o powierzchni 924 m2, 2086/3 o powierzchni 1021 m2, 2086/4 o powierzchni 972 m2, 2086/5 o powierzchni 1035 m2 i 2086/6 o powierzchni 1057m2 będą sprzedawane wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2, stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową do działek 2086/2, 2086/3 2086/4, 2086/5, 2086/6, 2086/8, 2086/9 i 2086/10.

Działki 2086/8 o powierzchni 962 m2, 2086/9 o powierzchni 967 m2 i 2086/10 o powierzchni 1272 m2 będą sprzedawane wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2, stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową do działek 2086/2, 2086/3 2086/4, 2086/5, 2086/6, 2086/8, 2086/9 i 2086/10 i udziałem wynoszącym 1/3 w działce 2086/12 o powierzchni 317 m2, stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową do działek 2086/8, 2086/9 i 2086/10 łącznie  z ustanowieniem służebności dojścia i dojazdu po działce 2086/7 wydzielonej    z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Cena wywoławcza wynosi:

1. Działka 2086/2 o powierzchni 924 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2- cena wywoławcza
80000.00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł.)
2. Działka 2086/3 o powierzchni 1021 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2 -cena wywoławcza
81000.00 zł. (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy zł.)
3. Działka 2086/4 o powierzchni 972 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2 - cena wywoławcza 60000.00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł.)
4. Działka 2086/5 o powierzchni 1035 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2- cena wywoławcza
82000.00 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące zł.)
5. Działka 2086/6 o powierzchni 1057 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2 - cena wywoławcza
83000.00 zł. (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące  zł.)
6. Działka 2086/8 o powierzchni 962 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2 i udziałem 1/3 w działce o powierzchni 317 m2 – cena wywoławcza 81 000.00 zł. (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy zł.)
7. Działka 2086/9 o powierzchni 967 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2 i udziałem 1/3 w działce o powierzchni 317 m2 – cena wywoławcza 82 000.00 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące zł.)
8. Działka 2086/10 o powierzchni 1272 m2 wraz z udziałem 1/8 w działce 2086/11 o powierzchni 859 m2 i udziałem 1/3 w działce o powierzchni 317 m2 – cena wywoławcza 104 000.00 zł (słownie: sto cztery tysiące zł.)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby zainteresowane przetargiem winne wpłacić wadium w wysokości 10000.00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych )
na konto Gminy Miechów Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy O/Miechów do dnia 25 sierpnia 2020 roku (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów ). 

Osoby zainteresowane zakupem większej ilości działek winne wpłacić odpowiednią wielokrotność wadium wymienionego powyżej.

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać  jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik ustalony, jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i
w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miechów. Koszty notarialne    i opłaty sądowe ponosi nabywca.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów, Sprzedający przekaże do banku  w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy
i Miasta Miechów pokój nr 113 tel. (041) 38-300-40 wew. 69, oraz na stronie internetowej www.miechow.eu

/Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Miechów, 8 lipca 2020 r.

Podziel się:

W tej kategorii: