15 Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 Maria, Napoleon, Stefan
Pogoda

Wnioski o dodatek osłonowy

wtorek, 18 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, że w dniu 4.01.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

 Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o w/w świadczenie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie w jednej racie.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 Uwaga!

Wypełnione i podpisane wnioski można również w sposób bezpieczny wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie GOPS Miechów.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

 Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Zatem dochód uzyskany w 2022 roku nie będzie brany pod uwagę.

 Co w sytuacji, gdy dochód w gospodarstwie domowym zostanie przekroczony?

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 Wysokość dodatku:

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  •  600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Warunkiem przyznania dodatku osłonowego o podwyższonej wartości jest dostarczenie zaświadczenia o wpisie swojego źródła ogrzewania do CEEB.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miechowie lub pod nr tel. 41 38 211 71 lub 41 38 211 65.

 Wzór wniosku o dodatek osłonowy:

 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2

 Dodatkowe informacje:

 Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (dziennikustaw.gov.pl)

Podziel się:


na górę