Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

XX Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

poniedziałek, 16 listopada 2020

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  oraz zgodnie z art. 15zzx. Ustawy  z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień  19 listopada 2020 r. godzina 13.00, która odbędzie się  w trybie zdalnym za pomocą aplikacji  Cisco Webex Meetings.

 Porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie Sesji.
    2. Ustalenie quorum.
    3. Przyjęcie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
    5. Interpelacje radnych.
    6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania
    uchwał Rady.
    7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    8. Podjęcie uchwał.
    9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
    10. Wolne wnioski i zapytania.
    11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
    12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie www.miechow.eu

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

 

Podziel się:

W tej kategorii: