27 Poniedziałek, 27 czerwca 2022 Cyryl, Maryla, Władysław
Pogoda

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

wtorek, 17 maja 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz  zgodnie z art. 15zzx. Ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień  23 maja 2022 r. godzina 15:00, która odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą aplikacji  Cisco Webex Meetings.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad Sesji.

2. Ustalenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje radnych.

6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2022 Nr XXX/488/2021 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2021 r.;

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów;

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Ustalenie terminu następnej Sesji.

12. Zamknięcie obrad.

Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

 /Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie - Zenon Czekaj/ 

Podziel się:


na górę