27 Poniedziałek, 27 czerwca 2022 Cyryl, Maryla, Władysław
Pogoda

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

czwartek, 26 maja 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559)  zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie  na dzień  1 czerwca 2022 r. godzina 11.30, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miechów za 2021 rok.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miechów za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Ustalenie terminu następnej Sesji.
14. Zamkniecie obrad Sesji Rady Miejskiej.

 Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

Stosowanie do zaplanowanego porządku obrad,  na sesji odbędzie się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Miechów za 2021 rok.

 Zgodnie z art.  28aa ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  w  debacie głos mogą  zabierać radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne  zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej dnia  31 maja br.  Zgłoszenie do udziału w debacie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

 /Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Do pobrania:

Podziel się:


na górę