23 Wtorek, 23 kwietnia 2024 Jerzy, Wojciech
Pogoda

Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt

piątek, 29 marca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów nawiązała współpracę z Fundacją ZWIERZ - Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt z Birunia, w celu realizacji na terenie gminy bezpłatnej akcji kastracji i trwałego znakowania zwierząt.

W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 8 kwietnia 2024 r. rusza nabór wniosków o przeprowadzenie bezpłatnej kastracji lub sterylizacji i trwałego znakowania zwierząt na terenie naszej Gminy. 
Zabiegi będą odbywać się w sposób ciągły, do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w 2024 roku , tj. kwoty 5000,00 zł dofinansowania przyznanego przez Fundację Zwierz na realizację ZWIERZowej Akcji Kastracji oraz 15000,00 zł wkładu własnego Gminy Miechów, jednak nie dłużej niż do 30.11.2024 r.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności dokonanych zgłoszeń. O dofinansowanie mogą się ubiegać się właściciele zwierząt domowych - psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących.

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z Urzędu Gminy:

  1. Złożenie przez właściciela zwierzęcia odpowiedniego wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów o dofinansowanie wykonania zabiegu
  2. Otrzymanie skierowania na wykonanie zabiegu w gabinecie weterynaryjnym
  3. Zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegu i jego zrealizowanie we wskazanym zakładzie weterynaryjnym, z którym Gmina Miechów posiada zawartą umowę, w nieprzekraczalnym terminie określonym na skierowaniu.
  4. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę wykonania zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierzęcia. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki pozabiegowej – ponosi właściciel zwierzęcia
  5. Dofinansowanie wykonania zabiegu kastracji u psów przysługuje Wnioskodawcom, którzy załączą do wniosku kserokopię aktualnego zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy tylko psów !!!).

Nie mogą zostać poddane kastracji zwierzęta, których stan zdrowia wskazuje, iż przeprowadzenie go stwarzałoby zagrożenie dla ich zdrowia i / lub życia oraz zwierzęta zbyt młode. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Każde zwierzę poddane zabiegowi kastracji, najpóźniej w terminie wykonania tego zabiegu zostanie trwale oznakowane za pomocą wszczepionego pod skórę mikroczipa, a Gabinet Weterynaryjny dokona jego wpisu do bazy Safe Animal z widocznym co najmniej telefonem kontaktowym do właściciela zwierzęcia. Zwierzęta utrzymywane przez mieszkańców Gminy Miechów będą przez nich dostarczane i odbierane z gabinetu.

W ciągu roku kalendarzowego osoba zameldowana na terenie Gminy Miechów, może ubiegać się  o przyznanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów zabiegu maksymalnie dla jednego zwierzęcia znajdującego się pod jego opieką. Zabieg kastracji i trwałego znakowania zwierząt zostanie sfinansowany w 100% kosztów.

Akcja obejmuje również kastracje kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miechów.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie przy udziale opiekunów społecznych kotów. Opiekun społeczny chcący poddać koty wolno żyjące zabiegowi sterylizacji/kastracji obowiązany jest złożyć wniosek  i uzyskać skierowanie z gminy. Zabieg będzie wykonywany po wyłapaniu i doprowadzeniu zwierzęcia przez opiekuna społecznego do gabinetu, jednakże w nieprzekraczalnym terminie określonym na skierowaniu. Termin wykonywania zabiegu będzie ustalany przez opiekuna społecznego z gabinetem weterynaryjnym. Po wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji opiekun społeczny zapewnia zwierzęciu opiekę i schronienie, a po rekonwalescencji wypuści zwierzę w miejscu jego wcześniejszego pochwycenia.

Gmina Miechów pokrywa koszty sterylizacji/kastracji, natomiast nie pokrywa kosztów związanych z dostarczeniem i odbiorem zwierzęcia z gabinetu.

Zabieg sterylizacji/kastracji będzie wykonywany przez lekarza weterynarii, który przed zabiegiem ustali możliwość jego wykonania poprzez określenie osiągniętej dojrzałości płciowej oraz stanu zdrowotnego kota.

W przypadku kotów wolno żyjących dopuszcza się zgłoszenie do zabiegów większej liczby zwierząt w celu trwałego ograniczenia populacji.

Każdy kot wolno żyjący poddany zabiegowi kastracji podczas znieczulenia zostanie oznakowany przez nacięcie prawego ucha.

Zabiegi sterylizacji/ kastracji oraz oznakowania zwierząt będą wykonywane przez lekarza weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej Piotr Nowak, ul. Konopnickiej 17a, 32-200 Miechów. Datę i godzinę zabiegu ustala lekarz weterynarii w Przychodni.

Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą nr LII/823/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów w 2024 roku.

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM  w Miechowie: Anna Kwiecień, tel: 41 388 25 73.

 Wiecej informacji na stronie:

Podziel się:


na górę