23 Sobota, 23 września 2023 Róża, Apolinary, Filip
Pogoda

Listopadowa Sesja Rady Miejskiej

czwartek, 24 listopada 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień  29 listopada 2022 r. godzina 11:00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ustalenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę