Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Ekodoradca

wtorek, 25 lutego 2020

URZĄD GMINY I MIASTA W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE EKODORADCA W REFERACIE FUNDUSZY I MONITOROWANIA STRATEGII ROZWOJU  URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

 I. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wyższe magisterskie,

3)co najmniej  3 miesięczny staż pracy  w jednostkach, o których mowa  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (j.t.Dz.U.2019, poz.1282).

 II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, funkcjonowania samorządu terytorialnego,

2) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (MS Office, Internet),

3) znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce, - elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,                                                                                                                                                

4) kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność,                        

5) gotowość podnoszenia kwalifikacji (jeżeli UMWM uruchomi kierunek studiów podyplomowych - stanowisko wiąże się z koniecznością ich odbycia, koszty pokrywa  UMWM),                                                                  

6) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,                                                                                                   

7) umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów).

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, pozwalające na optymalne wykonanie zadań:

1) preferowane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska, wykorzystania  OZE,

2) preferowane doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP, rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

3) samodzielność działania,

4)  gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,

5)  wysoki poziom motywacji,

6)  umiejętność pracy w zespole,

7)  umiejętność prowadzenia negocjacji,

8)  swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z klientami,

9)  umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów, budowania wizji,

10) umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem,

11) Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  zdefiniowanie indywidualnego planu działania na stanowisku wraz z jego harmonogramem,

2)  aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,

3)  nadzór nad wdrażaniem przyjętego  w gminie planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,

4) współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,

5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

7)pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

8) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),

9) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,

10)  współpraca z Burmistrzem Gminy i Miasta Miechów stanowiąc wsparcie w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia, informowanie i angażowanie mieszkańców gminy,

11)  współpraca z Eko-doradcami i mieszkańcami gmin uczestniczących w projekcie LIFE-IP MALOPOLSKA w celu zapewnienia pełnej i nieprzerwanej realizacji projektu na całym jego obszarze”,

12)  współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.

13)  monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,

14)  rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,

15)  przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,

16)  stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,

17)  zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Ekodoradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,

18)  przekazywanie Zespołowi  Zarządzającemu UMWM oraz Urzędowi Gminy i Miasta Miechów - Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju,  informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,

19)  zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,

20)  współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),

21)  aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie – jeżeli zostanie uruchomiony kierunek studiów podyplomowych,

22)  stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,

23)  udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM*

*Ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

IV. Warunki pracy:

a) budynek piętrowy – brak windy

b) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

c) czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo

Stanowisko w ramach realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza  dla województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.                                               

V. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,

2)  życiorys (CV),

3)  dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4)  dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

6) oświadczenia kandydata:

 - o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 - o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

 - klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie   32-200 Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  EKODORARCY w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju” do dnia 28.02.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Ekodoradcy w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Miechów. 

/Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

  KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1); dalej: RODO informuję, że:

1)  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Miechów reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów (ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 41 383 00 40).

2)  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)  3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)   Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

6)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo do usunięcia danych osobowych;

e)   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9)  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

                                                                                                                                       Data i podpis

Podziel się: