04 Niedziela, 4 grudnia 2022 Barbara, Bernard, Krystian
Pogoda

NGOsy spotkały się w Gminie

środa, 16 listopada 2022
Kliknięcie otwiera galerię

W poniedziałek 14 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Przedstawiciele trzeciego sektora dyskutowali o sposobie realizacji programu oraz przedstawili pomysły usprawnienia funkcjonowania wszystkich organizacji pozarządowych z regionu.

Zebranie kończące coroczne konsultacje Projektu programu współpracy Gminy z NGOsami rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Magdalena Wilk.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji trzeciego sektora z Miechowszczyzny, którzy wspólnie omawiali tematy dotyczące m.in. form współpracy, priorytetowych zadań publicznych, sposobu realizacji programu czy trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Podczas dyskusji dotyczącej omawianego programu reprezentanci NGOsów nie wnieśli merytorycznych uwag.

Nie zabrakło również wątków związanych z ulepszeniem funkcjonowania miechowskiego trzeciego sektora. Zmobilizowanie wszystkich organizacj pozarządowych z gminy do podejmowania wspólnych inicjatyw oraz czynnego udziału w wydarzeniach, współpraca między stowarzyszeniami, fundacjami, wsparcie we wspólnych działaniach czy sposoby pozyskiwania finansowania zewnętrznego to niektóre z poruszanych podczas dyskusji tematów.

____________________________________________________________________________________________________________________

Program współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej realizowanej przez samorząd gminny. Partnerstwo z trzecim sektorem ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Gminy Miechów poprzez korzystanie z potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych oraz wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Podziel się:


na górę