25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Obowiązkowa deratyzacja w gminie Miechów

środa, 29 marca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości w terminie od 15 kwietnia do 15 maja.

Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości, a jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.

Obowiązek taki wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający
nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu
zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty
i szkodniki...”

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
przyjętym uchwałą Nr XIX/291/2020 Rady Miejskiej w Miechowie dnia 21 września 2020r.,
obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:

  • I termin: od 15 kwietnia do 15 maja
  • II termin: od 15 października do 15 listopada

Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zabudowane, w tym
szczególnie budynki jednorodzinne, wielolokalowe, zamieszkania zbiorowego, zabudowy
zagrodowej, budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza itp.

Określenie w Regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich
nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również
poza terminami określonymi w Regulaminie.

Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy
deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zasady przeprowadzania deratyzacji:

1.Należy używać środków ogólnodostępnych w handlu specjalnie do tego celu przeznaczonych.

2. Preparaty wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach gdzie gryzonie pojawiają się
najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, budynkach gospodarczych. Preparaty należy
umieszczać głównie wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich
żerowania.

3. W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw
gryzoniom!”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.

4. Podczas przeprowadzania deratyzacji należy na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazać je do
firm uprawnionych do unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Należy również pamiętać o bieżącym
uzupełnianiu wyłożonego preparatu.

5. Preparaty do deratyzacji należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci oraz zwierząt domowych
oraz wolno żyjących.

6. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć.

Podziel się:


na górę