25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Miechów

poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Miechów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miechowie Uchwały nr LII/824/2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. wraz  z późniejszymi zmianami.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego – pokój 217 i 218.

Wnioski do zmiany planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.euprzez platformę epuap: /5ke58ly9d6/skrytka, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowieul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów lub na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Miechowieul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w terminie do 23 maja 2024 r.

Składający wniosek do zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy, czy jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wniosek do zmiany planu musi być złożony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest na stronie www.miechow.eu w linku
https://www.miechow.eu/urzad/co-i-gdzie-zalatwic-pobierz-pliki/

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 23 maja 2024 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@miechow.eu, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę