23 Wtorek, 23 kwietnia 2024 Jerzy, Wojciech
Pogoda

Ogłoszenie - przystąpienie do sporządzenia zmiany MPZP miasta Miechów

czwartek, 30 listopada 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Miechów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miechowie Uchwały nr XLVIII/741/2023 z dnia 17 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego  oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego – pokój 217 i 218.

Wnioski do zmiany planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu, przez platformę epuap: /5ke58ly9d6/skrytka, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Miechów,
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
lub na adres: Urzędu Gminy i Miasta Miechów,
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w terminie do 29 grudnia 2023 r.

Wniosek do zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wniosek do zmiany planu musi być złożony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest na stronie www.miechow.eu w linku https://www.miechow.eu/urzad/co-i-gdzie-zalatwic-pobierz-pliki/.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 29 grudnia 2023 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@miechow.eu, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę