Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sprzedaż działki gminnej przy ul. Piłsudskiego w Miechowie

czwartek, 30 stycznia 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3093/6, położonej przy ul.Piłsudskiego w Miechowie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 kwietnia 2020 r. O GODZ. 1000  W SALI NR 252 URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW

Właścicielem w/w nieruchomości jest GMINA MIECHÓW, dla której posiada urządzoną Księgę Wieczystą KR1M/00023263/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział ksiąg Wieczystych Pl. Kościuszki 3a.

Działka 3093/6 o powierzchni 0.1654 ha, zabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w centralnej części Miechowa z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Teren działki w części zachodniej płaski, w części wschodniej nachylony o wystawie wschodniej. Możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia technicznego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo – usługowa, od strony południowej cmentarz parafialny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów działka położona w terenie zabudowy mieszkalno – usługowej S.MU.58. Działka zabudowana wolnostojącym, parterowym budynkiem usługowym. Budynek czteroizbowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, ściany z kamienia wapiennego uzupełnione cegłą ceramiczną, strop drewniany belkowy, więźba drewniana, czterospadowa kryta papą na lepiku, tynki cementowo wapienne, stolarka drewniana, wyposażony w instalację elektryczną i wod-kan. Budynek z początku XX wieku, o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego.

Powierzchnia użytkowa budynku 107.64 m2. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków i jest chroniony ze względu na wartość historyczną oraz formę architektoniczną. Na działce rosną pojedyncze drzewa. Dla przedmiotowej nieruchomości zawarta jest umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 30-03-2001 roku. Do przedmiotowej umowy został zawarty Aneks z dnia 28-05-2003 roku określający zakres i koszt prac, które najemca miał wykonać w wynajętym lokalu, we własnym zakresie. Aneksem z dnia 25-02-2008 roku wprowadzono zapis dotyczący używania działki, a następnie aneksem z dnia 10-04-2009 roku dopuszczono użytkowanie na działce tymczasowego kiosku nie związanego trwale z gruntem, dodając zapis odnośnie dzierżawy części nieruchomości pod tym kioskiem.

Dla przedmiotowej umowy mają zastosowanie przepisy KC art.678 § 1 cyt. „W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy, może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”.

Cena wywoławcza wynosi :

  • Działka zabudowana nr ewidencyjny 3093/6 o powierzchni 0.1654 ha.

  cena wywoławcza 1000000.00 złotych (słownie: jeden milion złotych).

Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości 100000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ) na konto Gminy Miechów Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy O/Miechów do dnia 14 kwietnia 2020 roku (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów).

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać  jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik ustalony, jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miechów. Koszty notarialne  i opłaty sądowe ponosi nabywca.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2278 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Miechów pokój nr 113 tel. (041) 38-300-40 wew. 69, oraz na stronie internetowej www.miechow.eu

/Dariusz Marczewski
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Podziel się: