02 Poniedziałek, 2 października 2023 Sława, Dionizy, Teofil
Pogoda

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej w Miechowie

poniedziałek, 11 września 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 ogłasza  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2265/4, 2265/5, 2265/6, położonych w Miechowie, gmina Miechów.
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ DNIA  20  października 2023r. O GODZ. 1000 W SALI NR 252  URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW

Właścicielem w/w nieruchomości  jest  GMINA MIECHÓW, dla których posiada urządzoną Księgę Wieczystą KR1M/00018339/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział ksiąg Wieczystych  Pl. Kościuszki 3a.
Działki niezabudowane o kształcie lekko nieregularnym, położone we wschodniej części miasta  w terenie lekko pofałdowanym, w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej E7.

Działki niezabudowane, porośnięte trawą, krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Działki nr 2265/4 oraz 2265/5 z dostępem do drogi przez działkę nr 2265/6 wydzieloną jako dojazd do działek nr 2265/4, 2265/5 i 2265/7. Możliwość podłączenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej z przebiegających w pobliżu sieci. Najbliższe otoczenie stanowią użytki rolne, oraz tereny zielone, od strony wschodniej droga krajowa E7.Wzdłuż działki nr 2265/6 przebiega sieć gazowa (g160). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, działki położone w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol L.MN.9. Północna część działek 2265 i 2265/6 znajduje się w terenie dróg wewnętrznych KDW41. Sprzedaż działek następuje zgodnie ze stanem uwidocznionym w katastrze nieruchomości.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości została określona w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego.

Cena wywoławcza wynosi:

  • dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2265/4 o powierzchni 0,2125 ha  - cena 170000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).
  • dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2265/5 o powierzchni   0,1917 ha  - cena   160000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału wynoszącego 1/3 część w działce 2265/6, stanowiącej dojazd do działek 2265/4, 2265/5 i 2265/7, w wysokości 17000.00 zł  NETTO (słownie: siedemnaście tysięcy zł) oraz podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości:

- dla działki nr 2265/4 - 25000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

- dla działki nr 2265/5 - 24000.00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

na konto  Gminy Miechów Nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014  Krakowski Bank Spółdzielczy O/Miechów do dnia  17 października  2023 roku (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów ).

Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik ustalony, jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miechów. Koszty notarialne  i opłaty sądowe ponosi nabywca.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów, Sprzedający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/ tekst jednolity Dz. U. z 2004r.Nr 167, poz.1758 z póź. zm./ do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.                                          

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.                                                       

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój  nr 113 tel. 41 388 25 96 oraz na stronie internetowej www.miechow.eu

/Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Podziel się:


na górę