27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Trwa nabór wniosków na wymianę starych źródeł ciepła

piątek, 7 lipca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Do 31 lipca br. potrwa nabór wniosków o udzielanie dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych”.

Projekt dofinansowany jest z UE w zakresie wymiany starych kotłów na kotły gazowe, biomasę oraz pompy ciepła typu powietrze/woda w budynkach/lokalach mieszkalnych.

Projekt obejmuje również montaż pomp ciepła typu powietrze/woda, jednak na dzień dzisiejszy limit został wyczerpany. W przypadku większego zainteresowania montażem tego typu urządzeń, Gmina Miechów wystąpi o zgodę do UMWM na zwiększenie powyższego zakresu, więc jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o składanie wniosków o udzielenie dotacji na listę rezerwową.

Informujemy, iż powyższy projekt można łączyć z ogólnopolskim programem „Czyste Powietrze”. Pomoc w złożeniu wszelkich dokumentów można uzyskać w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju, UGiM, pok. 205 tel. 41388 2614 lub 41 388 2615

WAŻNE

1. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła. Audyt energetyczny jest wykonywany przez specjalistów działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Udział w audycie jest bezpłatny i obowiązkowy.

2. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku  i będzie wynosiło:

• 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie)  wyznaczonej w ocenie energetycznej,
• 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)  wyznaczonej 
w ocenie energetycznej,
• 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)  wyznaczonej w  ocenie energetycznej,
• 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy  wyznaczonej w  ocenie energetycznej. 

3. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł
w przypadku budynku jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego.

4. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania maksymalnie do 6 tys. zł.

5. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

6. W przypadku kotłów na  biomasę,  muszą one spełniać wymagania ekoprojektu określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., dodatkowo muszą się charakteryzować obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

7. Dofinansowanie prac termomodernizacyjnych budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:
• Docieplenie ścian zewnętrznych: 150 zł /m2
• Docieplenie dachu/stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 150 zł/m2 
• Docieplenie podłogi na gruncie/ stropu nad nieogrzewaną piwnicą: 150 zł/m2
• Wymiana stolarki okiennej: 400 zł/m2. 
Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł. 

8. Wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców końcowych u których zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym rozumianym, jako trudna sytuacja materialna. Przez trudną sytuacje materialną rozumie się gdy:
• dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2022 r. – 2 676,88 zł brutto).
• dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. ustawy (2022 r. – 1 673,05  zł brutto). 

9. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków,
a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.

10. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana
w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej.

11. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów  ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.
Wnioski o udzielenie dotacji  są dostępne na stronie internetowej Gminy Miechów www.miechow.eu
w ogłoszeniu o naborze lub Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (UGiM II piętro p. 205)

Do pobrania:

Podziel się:


na górę