19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

XLV Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

środa, 7 czerwca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 14 czerwca 2023 r. godzina 11:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje radnych.

6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miechów za 2022 rok.

9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miechów za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwał.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Ustalenie terminu następnej Sesji.

14. Zamkniecie obrad Sesji Rady Miejskiej.

Transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/.

Stosowanie do zaplanowanego porządku obrad, na sesji odbędzie się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Miechów za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w debacie głos mogą zabierać radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej dnia 13 czerwca br. Zgłoszenie do udziału w debacie można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę