25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Finansowanie

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 

  •  rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
  •  pełnoletniego ucznia
  •  dyrektora szkoły

 

Wnioski można pobrać w Samorządowym Zespole Edukacji, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów pok. 102.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są  w Samorządowym Zespole Edukacji w Miechowie pok. 102 w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia  okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miechów.

b) w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

Wnioskodawca powinien złożyć wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia  zdarzenia losowego w Samorządowym Zespole Edukacji w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pok.102

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

na górę