Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

środa, 6 lutego 2019

URZĄD GMINY I MIASTA W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  INFORMATYKA
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I KADR

I. Wymagania niezbędne(formalne):
Wykształcenie:
a)średnie informatyczne (technik informatyk) lub pokrewne
lub
b)wyższe na kierunku w zakresie: informatyka, teleinformatyka lub pokrewne

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenia zawodowe:
1)doświadczenia zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności:
w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany
2)doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach: w przypadku wykształcenia średniego co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany

2.Umiejętności zawodowe
1)Znajomość przepisów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad zabezpieczeń baz danych i infrastruktury technicznej,
2)znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarzadzanie dokumentacją, e- PUAP itd.),
3)posiadanie wiedzy i umiejętności zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery, doświadczenie
i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
4)umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do pracy pod presją czasu, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się i chęć poznawania nowych technologii IT.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne
1)utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej Urzędu,
2)usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych,
3)konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
4)nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych gromadzonych w Urzędzie,
5)wykonywanie i weryfikacji kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,
6)zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
7)instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,
8)nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu (w tym: rozwój systemu informatycznego, monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie, udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd, inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej, planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego, nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych)
9)prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz programów i systemów komputerowych,
10)rejestrowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
11)nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
12)administrowanie serwerami LINUX i WINDOWS,
13)Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych.
2.Zadania pomocnicze
1)współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej
2)współudział z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zabezpieczeń informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym aktualizacji dokumentacji w tym zakresie
3)pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych/zapytaniach  związanych z zagadnieniami informatycznymi.
3. Zadania okresowe
1)zapewnienie obsługi techniczno-informatycznej obrad Rady Miejskiej,
2)sporządzanie kopii zapasowych, archiwizowanie zbiorów
3)nadzór techniczny nad tworzeniem, udostępniania i ogłaszania aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem programu Edytor Aktów Prawnych XML
4)monitorowanie ustawy o podpisie elektronicznym,
5)szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego sprzętu komputerowego instalowanego w ramach ich stanowisk pracy
6)przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości
IV. Warunki pracy:
a)budynek piętrowy – brak windy
b)brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy
c)czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo                     
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.                                                           

V. Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny,
2)życiorys (CV),
3)dokumenty potwierdzające wykształcenie , dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
4)dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
5)informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(osoby,którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
6)oświadczenia kandydata:
 - o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie,
 - o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.
- o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym złącznik do niniejszego ogłoszenia
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie 32-200 Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka” do dnia 18.02.2019r.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ww.wrotamalopolski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miastaw Miechowie przy  ul. Henryka Sienkiewicza 25.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka w Wydziale organizacyjnym i Kadr.

VI.Klauzula informacyjna:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Gmina Miechów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, adres: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów.
4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niedopuszczenie do procesu rekrutacji;
9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ww. Rozporządzenia.

Podziel się: