22 Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 Kaja, Leon, Łukasz
Pogoda

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w UGiM

środa, 27 marca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

URZĄD GMINY I MIASTA W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO  PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

 1. Wymagania niezbędne (formalne):
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie zawodowe;
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik gospodarczy/kierowca;
 7. prawo jazdy kat. B.
 8. gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie przy pracach remontowych, obsługa sprzętu mechanicznego (kosiarka, wykaszarka, wiertarka itd.). Samodzielność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność.

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

 • Koordynowanie i organizacja pracy pracowników na stanowiskach pracowników gospodarczych w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska i Referacie Dróg i Transportu Publicznego
 • Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, w tym utrzymanie zieleńców w Rynku oraz na Placu Kościuszki, zgłaszanie uszkodzeń, uschnięć drzew i krzewów gminnych,
 • Porządkowanie tablic informacyjnych na terenie miasta,
 • Wywieszanie i zdejmowanie flag na masztach zgodnie z poleceniami przełożonych,
 • Wykonywanie innych prac porządkowych i remontowych na terenie gminy i miasta,
 • Pomoc w przygotowaniu gminnych imprez masowych, świąt itp. poprzez dowożenie, przenoszenie i  ustawianie określonego sprzętu, zbieranie go po zakończeniu, zbieranie i usuwanie opakowań, zbieranie i workowanie śmieci
 • Wykonywanie czynności w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy (malowanie lokali, prace porządkowe i dotyczące opróżnień lokali oraz przeprowadzek),
 • Montaż i demontaż znaków drogowych, małej architektury, drobne prace remontowe na drogach gminnych (łatanie dziur masą asfaltową, malowanie oznakowania),
 • Konserwacja, naprawa i porządkowanie wiat przystankowych,
 • Wyjazdy samochodem służbowym.

 Zadania okresowe

1) Otwieranie i zamykanie budynku administracyjnego Urzędu,

2) Odśnieżanie oraz posypywanie solą i piaskiem przejść (w okresach występowania gołoledzi i w okresie zimowym), schodów i przejść dla pieszych  w otoczeniu Urzędu i innych miejsc wskazanych przez przełożonych

3) Koszenie trawy na terenie przylegającym do budynku Urzędu w okresie wiosenno- letnim

4) Montowanie i zdejmowanie donic, ozdób świątecznych w tym iluminacji świetlnych na budynku administracyjnym, drzewach przy Urzędzie Gminy i w Rynku, słupach oświetleniowych itp.

1. Warunki pracy:

Budynek piętrowy – winda, awarie sieci, sprzętu, praca w terenie, czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo, termin rozpoczęcia pracy kwiecień/maj 2024 r., wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem Wynagradzania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

 1.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny– odręcznie podpisany,

2) życiorys (CV) – odręcznie podpisany,

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

6) oświadczenia kandydata:

- o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

7) klauzula informacyjna stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, 32-200 Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w  Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie” do dnia 8 kwietnia 2024 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta  w Miechowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez Administratora Danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego w  Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

Dariusz Marczewski                                                                                                                    
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów

Do pobrania:

Podziel się:


na górę