Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej

wtorek, 4 czerwca 2019

URZĄD GMINY I MIASTA W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE

I. Wymagania niezbędne(formalne):

a) spełnianie wymagań określonych w art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych

b)  wykształcenie wyższe 

c)  staż pracy minimum 5 lat

II. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:

a)  ustawy o strażach gminnych,

b)  ustawy o finansach publicznych,

c)  Kodeks wykroczeń,

d)  Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń,

e)  Prawo o ruchu drogowym,

f)   ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

g)   regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Miechów,

h)    ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi,

i)     ustawy o samorządzie gminnym,

j)     ustawy o pracownikach samorządowych,

k)    Kodeks pracy.

2)    wiedza na temat zadań i funkcjonowania Straży Miejskiej w Miechowie,

3)   predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności organizatorskie i menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia,

4)    posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   Realizowanie zadań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (DZ.U. 2018, poz. 928 ze zm.),

2)   Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych strażników,

3)   Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji,

4)   Współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego,

5)   Dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta i gminy oraz dostosowywanie zadań do występujących zagrożeń i potrzeb,

6)   Wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego, udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

IV. Warunki pracy:

a)   praca w siedzibie oraz poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

b)   czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo,

praca zmianowa, praca w weekendy,

c)   budynek niedostosowany do osoby niepełnosprawnej       

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.                                                 

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys (CV),

3)   dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4)   dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5)   świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych,

6)   koncepcja działania Straży Miejskiej w Miechowie (max. 10 stron),

7)   zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień o uregulowanym stosunku do służby wojskowej lub kserokopia książeczki wojskowej (dot. mężczyzn),

8)   informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

9)  oświadczenia kandydata:

 - o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 - o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

- klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie 32-200 Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25 (dziennik podawczy) lub pocztą na adres urzędu   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Miechowie” do dnia 19.06.2019 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do II etapu naboru, kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Miechowie.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1); dalej: RODO informuję, że:

1)  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Miechów reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów (ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, telefon kontaktowy: 41 383 00 40).

2)  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)  3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)   Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

6)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo do usunięcia danych osobowych;

e)   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9)  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

___________________

                                                                                                                                       Data i podpis

 

 

 

Do pobrania:

Podziel się: