29 Niedziela, 29 maja 2022 Magdalena, Teodozja, Maria
Pogoda

Świetlica Strefa Odkrywania Wiedzy

Świetlica opiekuńczo-specjalistyczna pn.: "Strefa Odkrywania Wiedzy" w Miechowie jest placówką wsparcia dziennego. Placówka nie posiada osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Miechów. Świetlica funkcjonuje w ramach Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Podstawowe cele realizowane w placówce to:

a) działania o charaketrze pomocowym w zapewnieniu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych,
b) podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych. 

Do zadań placówki należy między innymi:

1) prowadzenie zajęć, w tym: profilaktycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych i logopedycznych,
2) dbanie o zdrowie psychospołeczne i psychiczne dziecka,
3) prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem, zgodnej z charakterem placówki,
4) utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka w celu zdiagnozowania środowiska rodzinnego,
5) udzielanie dziecku pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnyc, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywisualną dziecka i rodziny,
6) podejmowanie działań alternatywnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
7) realizacja projektów i programów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formom spędzania czasu wolnego,
8) współpraca z instytucjami i osobami mogącymi mieć wpływ na właściwe funkcjonowanie rodziny,
9) organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych.

Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji oraz deklaracji udziału w projekcie.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Referacie Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25, pok. 214 oraz 215 (II piętro), tel. 41 383 00 40, wew. 14, e-mail: mwilk@miechow.eu

na górę