Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Wydarzenia A A A RSS pdf drukuj

Konkurs wiedzy o Dworku Zacisze

od: poniedziałek, 6 kwietnia 2020
do: poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy" ogłasza konkurs wiedzy o Dworku Zacisze.

I. Cele Konkursu

1. Zachęcenie uczestników do zdobycia i poszerzenia wiedzy historycznej o Dworku „Zacisze” znajdującym się w Miechowie.

2. Promocja Miechowa (Dworku „Zacisze”) jako atrakcji turystycznej.

3. Rozwój umiejętności zdobywania informacji w Internecie.

4. Rozwój umiejętności w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym.

II. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie.

2. Adres Organizatora:

Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”

Plac Tadeusza Kościuszki 3A

32-200 Miechów

e-mail: galeriaujaksy@gmail.com

e-mail konkursu: edukacja.ujaksy@gmail.com

tel. 41 383 07 95, 41 381 01 87

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Marcin Piekarczyk (tel. 41 383 07 95).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

III. Założenia organizacyjne

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”.

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich pełnoletnich zainteresowanych, osoby które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Odpowiedzi do testu należy zaznaczyć w arkuszu odpowiedzi do testu wiedzy o Dworku Zacisze, sfotografować/zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną do dnia 20.04.2020 roku na adres e-mail: edukacja.ujaksy@gmail.com

5. Osoby nadsyłające odpowiedzi do testu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000).

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” – www.ujaksy.pl i stronie Facebooka Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy”.

IV. Ocena odpowiedzi na pytania znajdujące się w teście

1. Ocena odpowiedzi, na pytania znajdujące się w teście, odbędzie się na podstawie przesłanych zdjęć/skanów arkuszy odpowiedzi do testu wiedzy o Dworku „Zacisze”.

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

a) trafność odpowiedzi na pytania,

b) czas nadesłania odpowiedzi.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” www.ujaksy.pl, stronie Facebooka Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” oraz w prasie lokalnej.

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach Konkursu w dniu 24.04.2020 roku.

 VI. Nagrody główne i dodatkowe 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe).

2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w punkcie 1, dwie równorzędne nagrody dodatkowe przyznane osobom wylosowanym wśród wszystkich uczestników konkursu.

3. Nagrody zostaną rozesłane pocztą/kurierem na koszt organizatora konkursu.

 VII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu, jeżeli akty prawne wyższego rzędu nie stanowią inaczej.

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: