14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Informacja dla beneficjentów projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

czwartek, 13 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów poniżej przedkłada bieżące informacje  na temat realizacji projektu  dotyczącego montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Działamy wspólnie  z Liderem Projektu Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa oraz pozostałymi 30 Gminami.

Postępy w realizacji monitorowane są podczas Rad budowy, które odbywają się co dwa tygodnie, w których uczestniczą również przedstawiciele Wykonawcy.

W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy informacje od Lidera, iż w związku z opóźnieniami w projekcie został podpisany aneks z Wykonawcą w sprawie przedłużenia terminu do dnia 28.02.2022 r. Działanie to (co wynika z wniosku Sanito) podyktowane było zaistniałymi w czasie realizacji Umowy okolicznościami w postaci czasowego przerwania łańcucha dostaw materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, co skutkowało opóźnieniem w przystąpieniu do prac montażowych oraz znaczącym skróceniem okresu przeznaczonego na prowadzenie prac realizatorskich. Utrzymywanie się siły wyższej w związku ze stanem epidemii skutkowało utrudnieniami w zakontraktowaniu dostaw na instalacje fotowoltaiczne.

Trzeba przypomnieć, że opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień.  Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W październiku 2020 KIO zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – Firmą Sanito Sp.z.o.o. co nastąpiło dnia 30.11.2020 r.    

Jednocześnie, pojawiły się nowe regulacje w polskiej energetyce, likwidujące system upustów. Od kwietnia 2022 r. będzie obowiązywał system net – billing. Właściciele instalacji podzieleni będą na dwie grupy:

  1. Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Oni pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat;
  2. Nowi prosumenci , którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci po 1 kwietnia 2022 r. ta grupa zostanie objęta systemem net – billingu.

Prosument będzie:

  • · rozliczany w systemie net- billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii;
  • · ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
  • · korzystał z rozliczeń w systemie net- billingu przez 15 lat;
  • · mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy;
  • · zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

System net – billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

 Z ostatnich informacji, które pojawiły się w mediach wynika, że planowana jest ponowna nowelizacja ustawy o OZE po złożonych przez samorządy informacjach o problemach w realizacji projektów (tzw. parasolowych) na skutek zmiany systemu rozliczania. Projekt nowej ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych na montaż instalacji fotowoltaicznych. Regulacje umożliwią dokonywanie rozliczeń wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach tj. w systemie opustu osobie, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie instalacji z jednostką samorządu terytorialnego, która realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz złożyła wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy brak jest informacji kiedy nowelizacja może pojawić się w Sejmie.

https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-wspiera-dzialania-umozliwiajace-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-realizacje-projektow-parasolowych

Z otrzymanego haromonogramu od Wykonawcy wynika, iż do zamontowania pozostało 208 instalacji fotowoltaicznych i 94 instalacji solarnych na terenie Gminy Miechów, a łącznie w projekcie 1928.  

Podziel się:


na górę