23 Niedziela, 23 stycznia 2022 Maria, Ildefons, Rajmund
Pogoda

Informacja dla przedsiębiorców dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r.

wtorek, 11 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że zgodnie z art. 11 pkt. 7 oraz art. 18 ust 12 litera a i b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021  poz. 1119 ) do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego należy wpłacić ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Równocześnie przypominamy, iż do końca stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek (art. 11§4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanym za rok 2021 z osobna w każdym punkcie sprzedaży. Na podstawie tego oświadczenia zostanie naliczona opłata za korzystanie z zezwoleń w roku 2022. Druk oświadczenia jest  dostępny na stronie internetowej  tut. urzędu  pod  adresem:  www.miechow.eu  w zakładce (Co i gdzie załatwić).

Brak wniesienia opłaty w obowiązującym terminie zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należną opłatę można dokonać na konto bankowe nr 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Podziel się:


na górę