23 Sobota, 23 września 2023 Róża, Apolinary, Filip
Pogoda

Dzierżawa nieruchomości przy ul. M. Konopnickiej (Parkowa)

czwartek, 13 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów z siedzibą w Miechowie  ul. H. Sienkiewicza 25 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej,  położonej przy  ul. M. Konopnickiej  6B  w Miechowie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 LUTEGO 2022 r. O GODZ. 1000

W SALI NR 252  URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW

I.  Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość o powierzchni 0,3000 ha, składająca się z działki nr 3170 i części działki nr 3168 objętych księgą wieczystą nr KR1M/00041580/0, położona w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 6B, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 331 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym o konstrukcji żelbetowej (stropodach), pokryty papa termozgrzewalną, ogrodzony, z instalacjami: centralnego ogrzewania, elektryczną, wodnokanalizacyjną z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej. Budynek w złym stanie technicznym, do remontu. M.in. konieczność remontu lub wymiany pokrycia dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, wypraw ściennych  i instalacji.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:                                                                   Przedmiot  przeznaczony będzie w celu prowadzenia działalności handlowo -usługowej/ gastronomicznej.

III. Wysokość opłat z tytułu najmu:
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 1539,00 zł netto miesięcznie, powiększona o podatek od towarów i usług w stawce wynikającej  z obowiązujących przepisów prawa    w terminie do dnia 10-go dnia każdego lub w terminie wskazanym w fakturze. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia we własnym zakresie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy, tj. opłat za wodę i kanalizację, ogrzewanie, energię elektryczną, telefon i ubezpieczenie budynku oraz wywóz nieczystości stałych.  Dodatkowo dzierżawca zobowiązany będzie do  ponoszenia wszelkich opłat (danin) o charakterze publicznoprawnym związanych z przedmiotem dzierżawy. Dzierżawca ma obowiązek złożenia w Wydziale Finansowym UGiM w Miechowie deklaracji podatkowej.

IV. Zasady aktualizacji opłat:
Wydzierżawiającemu będzie przysługiwała możliwość raz w roku waloryzacji stawki czynszu dzierżawy w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa GUS, każdorazowo z mocą od dnia 1 marca danego roku. Waloryzacja będzie dokonywana na podstawie pisemnego zawiadomienia dzierżawcy przez wydzierżawiającego, bez konieczności zawierania aneksów do umowy. Zasada aktualizacji wysokości pozostałych opłat określona będzie w umowie dzierżawy.

V. Dodatkowe informacje i specyfikacja szczególnych warunków przetargu:

1. Dzierżawca wyłoniony z przetargu zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt remontu budynku wraz z uporządkowaniem otoczenia polegającego m.in. na:

- wymianie/remoncie pokrycia dachu wraz z orynnowaniem;

- wykonaniu remontu elewacji budynku;

- wymianie/naprawie posadzki, drzwi, ścianek, malowaniu ścian i sufitów,

- wykonaniu wentylacji w budynku.

- sprawdzeniu drożności istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku, a razie potrzeby jego naprawy lub przebudowy,

-  wykonaniu remontu  instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem;

-  wykonaniu przyłącza energetycznego do budynku;

-  wykonaniu remontu instalacji elektrycznych (wraz z osprzętem);

- wykonaniu remontu/modernizacji kotłowni węglowej (eko-groszek) lub budowie kotłowni gazowej oraz naprawa/wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonaniu niezbędnych elementów  instalacji przeciwpożarowych w celu dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;

- przebudowie fragmentu ogrodzenia od strony wschodniej i północnej działki wraz z bramą wjazdową od strony ul. M. Konopnickiej;

- przebudowie 2 słupów energetycznych w uzgodnieniu z administratorem sieci;

- utwardzeniu drogi dojazdowej do przedmiotowej nieruchomości od strony ul. M. Konopnickiej;

- wykonaniu remontu lub naprawy innych elementów nie wymienionych, które mogą okazać się niezbędne do wykonania w trakcie realizacji prac;

-  uporządkowaniu dzierżawionego terenu oraz utylizacji i wywozie powstałych podczas remontu odpadów i gruzu.

2. Dzierżawca może także wykonać prace budowlane polegające m.in. na odbudowie, przebudowie, nadbudowie nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy. 

3. Prowadzenie prac remontowo-budowlanych na przedmiocie dzierżawy wymaga uprzedniego przedstawienia planu zamierzonych prac wraz z ewentualnym projektem architektonicznym/budowlanym oraz harmonogramu robót wraz z kosztorysem inwestorskim, pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Dzierżawcy nie przysługuje w stosunku do wydzierżawiającego roszczenie o zapłatę   sumy pieniężnej odpowiadającej wartości poczynionych nakładów remontowo-budowlanych na przedmiot dzierżawy, po upływie okresu dzierżawy lub rozwiązania/wypowiedzenia umowy na wniosek dzierżawcy. Zwrot równowartości poniesionych przez dzierżawcę nakładów inwestycyjnych oraz prac remontowo – budowlanych, po odliczeniu  amortyzacji, następuje w przypadku wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego.

5. W przypadku, gdy powyższe  prace wymagać będą uzyskania pozwoleń, zgłoszeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dzierżawca zobowiązany będzie do ich uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt.  Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i normami obowiązującymi w budownictwie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Wadium: 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na konto Gminy Miechów nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Miechów do dnia  10.02.2022r. (liczy się data uznania  na rachunku bankowym Gminy Miechów).

2. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać  jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

3. Oferent, który nie wniesie zabezpieczenia (wadium) nie zostanie dopuszczony do  udziału                           w przetargu.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał można zaliczyć  na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości. Osobom, które w drodze przetargu nie wylicytowały nieruchomości do wynajmu wadium wniesione w pieniądzu Wydzierżawiający zwraca bez oprocentowania.

5. Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium dla oferentów Wydzierżawiający przekaże do banku w terminie trzech dni roboczych od daty rozstrzygnięcia, zakończenia przetargu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa zostanie zawarta na okres 20 lat.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  w ciągu trzech dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób   odpowiadający formie wnoszenia.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

6. Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Miechów pokój nr 108 lub 113 tel. (041) 38-300-40 wew. 46 lub 69 oraz na stronie internetowej www.miechow.eu  

/Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Miechów, 13.01.2022 r.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę